#AskDarwin 2.5

Kung kailan maihahatid ang ARB sa lupang iginawad sa kanya ng DAR naman ang sasagutin dito sa pagtatapos ng ikalawang serye ng #AskDarwin. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa pag-aari ng lupa o landownership, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery