Kaisa ang DAR sa layunin na mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery