The land that fulfills a dream

Jie Anne M. Villacrusis (left) with other agricultural graduates of Mindoro State University who received their certificates of land ownership awards from the DAR.

Jie Anne, a petite lady with a great aspiration in life had been dreaming of having a land of her own since she was seven years old.

It is because, at her tender age, she already bore life’s hardships as she helped her father till and cultivate somebody else’s farmland in Villa Cerveza, Victoria in the province of Oriental Mindoro.

Now 24 years old, Jie Anne M. Villacrusis of Barangay Alcate, recalled that in order to survive poverty, she and her five (5) siblings had to help their father work on farmland to make ends meet.

“I was too young to be exposed to the real-life difficulties of farming where I and my siblings’ routine were to forage in the woods just to help our family source out available food for us to have something to eat,” she shared.

She revealed that sharing a piece of bread and two (2) noodles or boiled bananas was their usual meal to quench their hunger.

“I have seen my father’s backbreaking work on a leased farmland, yet we were still poor since he couldn’t take home all the farm yields’ earnings because he needs to pay for the rentals and other farm expenses,” Jie Anne said.

She added that they helped their father in the day-to-day maintenance of the farm which has made her young and lithe body get used to toiling the lands, doing the fences, and tending to the upkeep of farm tools.

Because of this, she promised herself that one day she would buy land for her father and her family. And having the opportunity to be sent to school gave her a glimpse of hope to realize this promise.

Jie Anne  shows her land title, covering 8,900 square meters of agricultural land, awarded by the DAR to qualified graduates of four-year-agricultural courses.

“Being the youngest, me and the 4th sibling, who’s also my only sister, were fortunate enough to continue our study. Unlike my four brothers, who were already grown-ups, they failed to finish their studies because they needed to help my father full-time and they already have families of their own,” she disclosed.

Jie Anne murmured that she had to face numerous financial struggles during those times as a student having a family with very limited resources.

“We lacked money for the school expenses like the tuition fee, renting of computers, school projects, and many other things. Our parents worked doubly hard and were always looking for people that would loan them the money for those expenses,” she said.

She revealed that she and her sister persevered and would even go to school on an empty stomach so that they could attend their classes.

“In my 4th year of college, my struggle continued but I never failed to pursue my dream of getting a degree in agriculture. I finished all my school projects including my thesis and defended it successfully amid the difficulty of having limited resources or the lack of it like books and computers,” she continued.

She acknowledged that she overcame those problems by believing that the key to achieving all her dreams in life would start when she finished her formal education.

“After those grueling experiences, I finally graduated with a Bachelor of Science in Agriculture major in Crop Science,” she exclaimed.

Jie Anne proudly said she graduated in 2019 from Mindoro State University (MinSU) and dedicated her accomplishment to her parents.

On January 17, 2022, three years after she graduated, her dreams of owning land came true after the Department of Agrarian Reform (DAR) awarded her 8,900 square meters of agricultural land.

Jie Anne in her farm area.

Through Executive Order No. 75, series of 2019, and DAR Administrative Order No.03, Series of 2020, all qualified Agriculture graduate applicants could be awarded agricultural lands. She was one among the 220 agrarian reform beneficiaries (ARBs), in the said province, who received lands from the department, which was held in MinSU Campus Auditorium.

“There were times when we talked about the milestones of accomplishment we had as a family, we often cry especially when we remember how our family dealt with our struggles. I am forever grateful for the blessings that the DAR has given me as the lands I received open a lot of opportunities for me and my family,” she exclaimed.

DAR Secretary Conrado M. Estrella III believes that true social justice is to make good use of the lands given to the farmers.

Estrella, a former congressman, and ABONO party-list representative, for years, has already been championing the farmers’ rights prior to his appointment as the department’s secretary.

“We will continue to empower our ARBs by providing them all the necessary support services they need to ensure their success in their career as the food-provider of the country,” Estrella said.

Being a true believer in DAR’s crusade in boosting the agriculture sector, Jie Anne, now an active member of the Muravilla ARB and Irrigators Organization (MARBIO) of Barangay Alcate, said that she would help her fellow farmers. “Being a daughter of one, farming is inducted in my blood that my heart goes out to them.”

“I am 100% sure that I will achieve all my dreams. I am an Agriculture graduate, I have the total support of my family, the full support of the DAR officials and personnel such as Regional Director Marvin Bernal, Provincial Agrarian Reform Program Officers Rogelio Madarcos and Isagani Placido, and most of all the hope that DAR Secretary Estrella brings to small farmers like me,” she exclaimed.

Ang lupang tumupad ng pangarap

Si Jie Anne ay isang di-kataasang babae na may matayog na pangarap na magkaroon ng sariling lupa simula ng siya ay pitong taong gulang pa lamang.

Dahil sa kanyang murang edad, dinanas na niya ang kahirapan dahil sa tinutulungan niya ang kanyang ama na sakahin ang lupang pag-aari ng iba sa Villa Cerveza, Victoria sa lalawigan ng Oriental Mindoro.

Ngayon, 24-taong gulang na si Jie Anne M. Villacrusis ng Barangay Alcate, naaalala niya na upang malagpasan ang kahirapan, siya at ang lima (5) niyang kapatid ay tumutulong sa kanyang ama sa bukirin upang mabuhay,

“Bata pa ako mulat na ako sa kahirapan ng buhay kung saan kami ng aking mga kapatid ay pumupunta sa kagubatan para lamang matulungan ang aming pamilya upang maghanap ng kung anong pwedeng makain,” aniya.

Ibinahagi niya na isang tinapay at dalawang noodles o nilagang saging ang madalas na pamatid-gutom ng pamilya niya.

“Nakita ko ang paghihirap ng tatay ko sa bukiring nirerentahan niya, subalit hindi niya maiuuwi lahat ng kinikita dito dahil sa mga bayarin niya sa renta at iba pang gastusin sa pagtatanim,” ani Jie Anne.

Idinagdag pa niya na sa pagtulong niya sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa bukirin, ang kanyang murang katawan ay nasanay na sa pagbubungkal, pagbabakod at pag-aayos sa mga kagamitan sa pangsaka.

Dahil dito, nangako siya na isang araw ay bibili siya ng lupa para sa kanyang pamilya. At ang ang pagkakaroon ng oprtunidad upang mag-aral ay nagbigay ng pag-asa para sa kanyang mga pangarap.

“Dahil sa ako ang pinakabata sa aming magkakapatid, ako at ang ika-apat, na isa ring kapatid kong babae ay pinalad na maituloy ang pag-aaral. Hindi tulad ng aking mga kuya, hindi sila nakapagtapos dahil kailangan nilang tulungan ang aming ama, at mayroon na rin sillang mga sariling pamilya,” paglalahad niya.

Sinabi ni Jie Anne na marami siyang hinarap na hirap bilang mag-aaral dahil sa kahirapan.

“Wala kaming pera para sa gastusin sa pag-aaral gaya ng matrikula, bayad sa rental ng computer, mga school projects, at iba pa. Doble ang pagtatrabaho ng aking mga magulang at lagi silang naghahanap ng taong mauutangan para sa aming mga gastusin,” kwento niya.

Ibinahagi din niya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay matiyagang pumapasok lahit walang laman ang tiyan nila para makadalo sa kanilang mga klase.

“Noong 4th year college ako, nagpatuloy ang aking pakikibaka subalit hindi pa rin ako nabigo na magkaroon ng degree sa agrikultura. Tinapos ko lahat ng school projects kasama na dito ang aking thesis at matagumpay ko itong naipagtanggol sa gitna ng mga kakulangan gaya ng mga aklat at computer,” patuloy niya.

Inamin niyang nalagpasan niya ang mga problema dahil sa paniniwalang ang susi upang makamit ang kanyang mga pangarap ay magsisimula kapag siya ay nakapagtapos na ng pag-aaral.

“Pagkatapos ng mga nakakapagod na karanasan ay nakapatapos din ako ng Bachelor of Science in Agriculture major in Crop Science,” bulalas niya.

Ipinagmalaki ni Jie Anne na nagtapos siya noong 2019 sa Mindoro State University (MinSU) at iniaalay niya ang tagumpay sa kanyang mga magulang.

Noong Enero 17, 2022, tatlong taon pagkatapos niya sa pag-aaral, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling lupa ay nagkatotoo nang bigyan siya ng Department of Agrarian Reform (DAR) ng 8,900 metro-kwadrado ng lupang pang-agrikultura.

Sa pamamagitan ng Executive Order No. 75, series of 2019, at DAR Administrative Order No.03, series of 2020, ang mga Agriculture graduate na aplikante ay maaring mabigyan ng lupang agrikultural. Isa siya sa mga 220 agrarian reform beneficiary (ARB) sa nasabing lalawigan, na nakatanggap ng lupa mula sa ahensiya, na ginanap sa MinSU Campus Auditorium.

“May mga oras na pinag-uusapn ng pamilya ko ang aming mga naabot na, madalas nag-iiyakan kami kapag naalala namin ang aming mga pinagdaanan. Habang-buhay akong magpapaslamat sa biyayang ibinigay ng DAR dahil nagbukas ito ng mga oportunidad sa akin at aking pamilya,” bulalas niya.

Naniniwala naman si DAR Secretary Conrado M. Estrella III na ang tunay na hustisyang panlipunan ay ang makabuluhang paggamit sa mga lupaing ibingay sa mga magsasaka.

Si Estrella, na dating kongresista at ABONO partylist representative, ay matagal nang ipinaglalaban ang karapatan ng mga magsasaka bago siya maitalaga bilang secretary ng ahensiya.

“Patuloy po nating palalakasin ang mga ARB sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kinakailangang suportang serbisyo upang maseguro ang kanilang tagumpay sa kanilang karera bilang food-provider ng bansa,” ani Estrella.

Bilang isang naniniwala sa magandang hangarin ng DAR para sa sektor ng agrikultura, si Jie Anne, na ngayon ay aktibong kasapi na ng Muravilla ARB atIrrigators Organization (MARBIO) sa Barangay Alcate, ay nagpahayag na tutulungan niya ang kanyang kapwa magsasaka. “Bilang isang anak ng magsasaka, ang pagsasaka ay nasa dugo ko kung kaya’t malapit ang puso ko sa kanila.”

“Ako ay nakasisisguro na maaabot ko ang aking mga pangarap ng 100% porsiyento. Ako ay Agriculture graduate, suportado ako ng aking pamilya at ng mga opisyales at kawani ng DAR na kinabibilangan nina Regional Director Marvin Bernal, ng Provincial Agrarian Reform Program Officers na si Rogelio Madarcos at Isagani Placido, at bukod sa lahat, ni DAR Secretary Estrella na may dalang pag-asa para sa mga maliliit na magsasakang tulad ko,” pagmamalaki niya.