DAR ARBold Move project rolls out in 79 provinces nationwide

The Department of Agrarian Reform's (DAR) project tagged as The PaSSOver: ARBold Move for Deliverance of ARBs from the COVID-19 Pandemic (ARBold Move) has been rolled out in seventy-nine (79) provinces nationwide to provide immediate and essential support services to the agrarian reform beneficiaries (ARBs) and agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic and address the demands affecting the agricultural sector.

DAR Undersecretary for Support Services Office (SSO) Atty. Emily O. Padilla said the ARBold Move project, as implemented under DAR Memorandum Circular No. 12, Series of 2020, is in response to the urgent need to come up with timely and effective mechanisms to enable and provide the ARBs and ARBOs the needed assistance and support in this time of crisis.

“Preliminary assistance includes the provision of supplemental food and non-food packs to various barangays nationwide. It is DAR's way of reaching out to the ARBs and ARBOs to continue producing the necessary food crops for general consumption,” Padilla said.

Padilla said helping the farmers through the ARBold Move project will ensure their continuous agricultural production, livelihood activities, and income during this public health crisis.

“The project has four (4) main components. First is Support to ARBOs as Frontliners in the Food Supply Chain, second is Farm Productivity Assistance to ARBs, third is Livelihood Support for Women in Crisis Situation and fourth is Package of Supplemental Food and Non-Food Items,” she added.

Along this line, the DAR has allotted P300 million budget to implement the ARBold Move project where it targets to cover 7,000 hectares nationwide with 90,839 individual ARBs to benefit from the project. To enhance their farm productivity, ARBOs will be provided with farm inputs such as seedlings, fertilizers, pesticides, and farm tools for them to resume planting various crops in their agricultural land to ensure daily food for their tables and earnings for their families.

Padilla said it will also extend assistance to 1,200 women ARBs nationwide by providing them various livelihood activities. A total of 126,565 qualified ARBs will be provided with packs consisting of supplemental food and non-food items.

“The project will ensure a sustained supply of adequate, affordable, and safe food necessary in maintaining the good health of every Filipino family,” she added.

DAR's ARBold Move project is a response to Republic Act No. 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act where President Rodrigo Roa Duterte directed all government agencies to provide, protect and promote the welfare of the people during this time of Covid-19 pandemic.

Proyektong ARBold Move ng DAR gumugulong na sa 79 na lalawigan sa buong bansa

Kasalukuyang gumugulong na sa pitumpu’t siyam (79) na lalawigan sa bansa ang proyekto ng Department of Agrarian Reform (DAR) na The PaSSOver: ARBold Move for Deliverance of ARBs from COVID-19 Pandemic (ARBold Move) upang magbigay ng agaran at mahahalagang suportang serbisyo sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) at agrarian reform beneficiaries organizations (ARBOs) upang mabawasan ang epekto ng pandemya ng Covid-19 at tugunan ang mga pangangailangang nakakaapekto sa sektor ng agrikultura.

Ayon kay DAR Undersecretary for Support Services Office (SSO) Atty. Emily O. Padilla ang proyektong ARBold Move, na ipinatutupad sa ilalim ng DAR Memorandum Circular No. 12, Series of 2020, ay bilang tugon sa agarang pangangailangan na magkaroon ng napapanahon at epektibong mekanismo upang mabigyan ang mga ARBs at ARBOs ng kinakailangang tulong at suporta sa kasalukuyang krisis na dinaranas ng bansa.

"Kabilang sa mga pangunahing tulong sa ilalim ng proyekto ay ang pagbibigay ng supplemental food at non-food packs sa iba't ibang barangay sa buong bansa. Isang paraan ito ng DAR upang tumulong sa mga ARBs at ARBOs upang sila ay makagpatuloy sa pagsasaka at pagtatanim ng mga pangunahing pagkain na kinukonsumo ng karamihan,” sabi ni Padilla.

Sinabi ni Padilla na ang pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng proyektong ARBold Move ay titiyak sa patuloy na gawaing agrikultural, mga aktibidad pangkabuhayan, at kita sa panahon ng krisis pangkalusugan.

"Ang proyekto ay may apat (4) pangunahing bahagi. Una ay ang Support to ARBOs as Frontliners in the Food Supply Chain, pangalawa ay ang Farm Productivity Assistance to ARBs, pangatlo ay ang Livelihood Support for Women in Crisis Situation at pang-apat ay ang Package of Supplemental Food and Non-Food Items, ”dagdag niya.

Kasabay nito, ang DAR ay naglaan ng P300 milyong badyet upang maipatupad ang proyektong ARBold Move kung saan target nito na masakop ang 7,000 ektaryang lupang agrikultural sa buong bansa na may 90,839 ARBs ang makikinabang dito. Ang mga ARBOs naman ay bibigyan ng mga gamit sa pagsasaka gaya ng binhi, pataba at pestisidyo upang maipagpatuloy nila and pagtatanim at maseguro na sila ay may makakain araw araw at kikitain para sa kanilang mga pamilya.

Sinabi ni Padilla na may 1,200 kababaihang ARBs din sa buong bansa ang mabibigyan ng iba’t-ibang aktibidad na pang-kabuhayan at may 126,565 kwalipikadong ARBs naman ang mabibigyan ng relief packs na naglalaman ng supplemental food at non-food items.

"Titiyakin ng proyektong ito na mapapanatili ang sapat na suplay, abot-kaya, at ligtas na pagkain na kailangan upang mapanatili ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino," dagdag niya.

Ang proyektong ARBold Move ay binuo bilang sagot sa Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act 11469, kung saan iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sangay ng pamahalaan ang malawakang pagbibigay ng tulong at serbisyo, proteksyon at pagsulong sa kapakanan ng mga tao sa panahong ito ng pandemya.

#AgrarianReformPH #SupportServicesDelivery