DAR ready to implement SPLIT Project to give individual titles to 1.1 M ARBs

November 19, 2020 - The Department of Agrarian Reform (DAR) today launched the Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) project, with simultaneous inaugural activity at the regional and provincial offices to improve land tenure security and stabilize property rights of some 1,140,735 agrarian reform beneficiaries (ARBs) nationwide.

Agrarian Reform Secretary Brother John R. Castriciones said the project aims to fast-track land subdivision/parcelization of Collective Certificates of Land Ownership Award (CCLOAs) and eventually issue individual land titles to ARBs who were previously awarded with lands and collective CLOAs under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

“Many farmers who were granted lands under the country’s agrarian reform program have been waiting for individual land titles. Some have even waited for decades,” he said.

Brother John said the SPLIT project is funded by the World Bank (WB), with a total project cost of PhP 24.625 billion, comprising 78% loan proceeds amounting to PhP 19.240 billion and 22% GOP counterpart amounting to PhP 5.385 billion.

He said that the project will be implemented by DAR in 78 provinces in 15 regional offices, covering a total area of 1.368 million hectares, starting this year 2020 until 2024.

Brother John disclosed that the SPLIT project has three components, namely: parcelization of collective CLOAs, capability building and technical assistance and project management, monitoring and evaluation.

“During the first year of SPLIT project implementation, initial activities will include inventory of CCLOA, validation, survey of 15,338 hectares, registration and titling of 29,660 CLOAs which is equivalent to 35,592 hectares. Enhanced and improved parcelization procedures and new survey techniques to generate individual titles will be tested in priority regions,” Brother John said.

The SPLIT Project will be implemented by DAR in partnership with the Department of Environment and Natural Resources, the Land Registration Authority, Registry of Deeds, Land Bank of the Philippines, National Commission on Indigenous Peoples and the Department of Interior and Local Government.

The SPLIT project was approved by the Investment Coordination Committee (ICC) - Cabinet Committee on September 27, 2019, confirmed by the National Economic and Development Authority (NEDA) Board on May 15, 2020 and approved by the World Bank Board on June 26, 2020 for financing. The Loan Agreement for the Project was signed on July 14, 2020 between the World Bank and the Government of the Philippines represented by the Secretary of the Department of Finance. The loan became effective October 2020.

DAR handa ng ipatupad ang SPLIT Project upang mabigyan ng indibidwal na titulo ang may 1.1 milyong ARBs

Nobyembre 19, 2020 - Inilunsad ngayon araw ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) sa pamamagitan ng magkakasabay na paglulunsad sa mga rehiyon at lalawigan ng tanggapan sa layuning mapabuti ang seguridad sa lupa at patatagin ang mga karapatan sa pag-aari ng 1,140,735 mga agrarian reform beneficiaries (ARBs).

Sinabi ni Kalihim ng Agrarian Reform Brother John R. Castriciones na layon ng proyekto na mapabilis ang paghahati-hati/parselisasyon ng Collective Certificates of Land Ownership Award (CCLOAs) at sa kalaunan ay mapagkalooban ng mga indibidwal na titulo ang mga ARBs na nabiyayaan ng mga lupain at collective CLOAs sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

"Maraming mga magsasaka na binigyan ng mga lupa sa ilalim ng agrarian reform program ng bansa ay matagal ng naghihintay na magkaroon sila ng indibidwal na titulo. Ang iba ay nakapaghintay na ng dekada,” sabi niya.

Sinabi ni Brother John na ang proyektong SPLIT ay pinondohan ng World Bank (WB), na may kabuuang halaga na PhP 24.625 bilyon, kung saan ang 78% ay nalikom na pautang na nagkakahalaga ng PhP 19.240 bilyon at 22% naman ay katapat ng GOP na nagkakahalaga ng PhP 5.385 bilyon.

Sinabi ng Kalihim na ang proyekto ay ipatutupad mula sa 78 na mga lalawigan sa 15 rehiyon ng DAR at sasakop sa 1.368 milyong ektaryang lupa, na sisimulan ngayong taong 2020 hanggang 2024.

Isiniwalat ng Castriciones na ang proyekto ay mayroong tatlong bahagi, kabilang na ang mga sumusunod: paghahati-hati ng Collective CLOAs, pagbuo ng kakayahan ng mga benepisyaryo at tulong teknikal at pamamahala, pagsubaybay at pagsusuri ng proyekto.

"Sa unang taon ng pagpapatupad ng proyektong SPLIT, pinahusay kasama sa unang mga aktibidad ay ang imbentaryo ng CCLOA, pagpapatunay, survey ng 15,338 ektaryang lupa, pagpapatala at pagpapatitulo ng 29,660 CLOAs na katumbas ng 35,592 ektaryang lupain. Ang pinagbuting pamamaraan at parcelesasyon ng at mga bagong pamamaraan sa pag survey upang makabuo ng indibidwal na titulo ay isasagawa sa mga prayoridad na rehiyon," sinabi niya.

Ang SPLIT Project ay ipatutupad ng DAR sa pakikipagtulungan ng the Department of Environment and Natural Resources, Land Registration Authority, Register of Deeds, Land Bank of the Philippines, National Commission on Indigenous Peoples at ng Department of Interior and Local Government.

Ang proyekto ay naaprubahan ng Investment Coordination Committee (ICC) - Cabinet Committee noong Setyembre 27, 2019, kinumpirma ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board noong Mayo 15, 2020 at inaprubahan ng World Bank Board noong Hunyo 26, 2020 para pondohan. Ang Loan Agreement para sa proyekto ay nilagdaan noong Hulyo 14, 2020 sa pagitan ng World Bank at ng Government of the Philippines na kinatawan ng Kalihim ng Department of Finance. Ang pautang ay naging epektibo ngayong Oktubre 2020.