Quezon City government envisions Bagong Silangan as the new vegetable hub

  Unveiling ceremony of Gulay sa Buhay project.

The Quezon City government has envisioned that the seven (7) hectare land, located in New Greenland Farm in Barangay Bagong Silangan, would become the City’s vegetable center, as it partners with the Department of Agrarian Reform (DAR) in the launching of the urban vegetable farming project dubbed as “Buhay sa Gulay”, to promote the significance of farming in urban areas and help marginalized urban barangays reduce poverty, eradicate hunger and contribute to food security.

Quezon City is DAR’s 2nd urban vegetable farming project in Metro Manila where seventy (70) residents of Barangay Bagong Silangan will be the direct beneficiaries of “Buhay sa Gulay” project. The 7-hectare project area shall be developed by phase and additional project beneficiaries will be identified as new areas will be open for cultivation. The first DAR urban vegetable garden was launched in St. John Bosco Parish in Tondo, Manila.

DAR Secretary Brother John Castriciones (right) and Quezon City Joy Belmonte (left) lead the launching of Gulay sa Buhay project.

DAR Secretary Brother John Castriciones said “Buhay sa Gulay” aims to bring economic prosperity to the project beneficiaries through agricultural productivity in urban communities and its success will be through the support of various government agencies and private institutions.

For this project to become successful, the DAR chief explained that the urban residents would receive support from the government for their agricultural needs such as machinery, tools, and farm inputs. The technical know-how would be provided by farmer-scientists and agrarian reform beneficiaries of the DAR-Calabarzon.

The DAR and the Department of Agriculture link arms with the Local Government Unit of Quezon City, Technical Education and Skills Development Authority, Bread Society International, Agrarian Reform Beneficiaries Organizations (ARBOs) of DAR and residents of Barangay Bagong Silangan to develop the 7-hectare land into a vegetable production hub of Quezon City.

Beneficiaries of the project greet the Secretary for his birthday.

Brother John said the DAR estimated that an annual vegetable production per hectare would produce 765 metric tons of vegetables broken into: 29.7 MT eggplants; 0.7 MT Sitao; 350 MT Pechay; 280 MT Mustasa; 25 MT Squash; 80 Okra; and 20 MT Ampalaya.

Quezon City Mayor Joy Belmonte said because of this project, the area in Bagong Silangan could become an agricultural zone even if it is inside the vicinity of a highly urbanized city.

“One of our advocacies in our City is to promote urban gardening to our constituents for their food sufficiency. And through the DAR and its other partners agencies, we would soon have our very own source of food in our city that we could use for our feeding program in some areas that have malnutrition problems,” Belmonte said.

Bagong Silangan Barangay Chairman Wilfredo Cara, for his part, said that the residents in their community are very happy with this project because they would soon have a regular source of food supplies and an alternative means of livelihood.

The target date for the first harvesting of this project is set for February 14, 20201.

Bagong Silangan hinuhubog bilang sentro ng gulayan sa Quezon City

Inaasahan ng pamahalaan ng Quezon City na magiging sentro ng gulayan ang pitong (7) ektaryang lupain sa New Greenland Farm sa Barangay Bagong Silangan, dahil sa pakikiisa nito sa Department of Agrarian Reform (DAR) sa paglulunsad ng urban vegetable farming na tinatawag na “Buhay sa Gulay” project, upang ipamulat ang kahalagahan ng pagsasaka sa kalunsuran at matulungan ang mga mahihirap na komunidad na mabawasan ang kahirapan, kagutuman at makatulong sa seguridad sa pagkain.

Ang Quezon City ay ang ikalawang siyudad na nagtatag ng proyektong urban vegetable farming sa Metro Manila, kung saan pitumpung (70) residente ang direktang makikinabang sa proyektong “Buhay sa Gulay”. Ang 7-ektarya proyekto ay pauunlarin ng baha-bahagi, kung saan magdaragdag pa ng ibang mga benepisyaryo habang may mga bagong bubungkaling lupa upang mataniman. Ang unang proyektong urban vegetable farming ng DAR ay inilunsad sa St. John Bosco Parish sa Tondo, Manila.

Ayon kay DAR Secretary Brother John Castriciones layunin ng “Buhay sa Gulay” na dalhin ang kaunlarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng agrikultura sa siyudad at ang pag-unlad nito ay sa pamamagitan ng suporta ng mga ahensiya ng pamahalaan at mga pang pribadong institusyon.

Para sa ikauunlad ng proyektong ito, ipinaliwanag ng hepe ng DAR na mga taga-siyudad ay makatatanggap ng suporta mula sa pamahalaan para sa kanilang mga pangangailangan sa pagsasaka tulad ng makinarya, mga gamit at mga kailangang sa pananim. Ang pagtuturo sa teknikal na kaalaman sa pagtatanim ay ibabahagi ng mga magsasakang siyentista at agrarian reform beneficiaries ng DAR-Calabarzon.

Ang DAR at Department of Agriculture ay nakiisa sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, Technical Education and Skills Development Authority, Bread Society International, Agrarian Reform Beneficiaries Organizations (ARBOs) ng DAR at mga residente ng Barangay Bagong Silangan upang mapaunlad ang 7 ektaryang lupain para maging sentro ng produksiyon ng gulay sa Quezon City.

Sinabi nii Brother John na natantiya na ng DAR na ang taunang produksiyon ng gulay kada ektarya ay makapagpapabunga ng may 765 metrikong toneladang gulay na pinaghiwa-hiwalay na: 29.7 MT talong; 0.7 MT Sitao; 350 MT Pechay; 280 MT Mustasa; 25 MT kalabasa; 80 Okra; at 20 MT Ampalaya.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte na dahil sa proyektong ito, ang lugar ng Bagong Silangan ay maaring maging agikultural kahit ito ay nasa loob pa ng isang urbanisadong lungsod.

“Isa sa ating adbokasiya sa Lungsod ay itaguyod urban gardening sa ating mga nasasakupan para sa kanilang sapat na mapagkukuhanan ng pagkain. At sa tulong ng DAR at mga katuwang nitong mga ahensya, magkakaroon na ang lungsod ng sariling lupa na mapagkukuhanan ng pagkain at maari naming gamitin para sa mga feeding program sa mga lugar na may problema sa malnutrisyon,” ani Belmonte.

Ayon naman kay Bagong Silangan Barangay Chairman Wilfredo Cara, nagagalak ang mga residente sa kanilang komunidad dahil magkakaroon na sila ng mapagkukunan ng pagkain at alternatibong paraan ng mapagkakakitaan.

Layon ng DAR at QC na makapag-ani sa ilalim ng proyektong ito sa Pebrero 14, 2021.