DAR validates Yulo estate in Masbate

LEGAZPI CITY-- The Department of Agrarian Reform (DAR) is currently conducting land validation in Milagros town in Masbate, on the plan to distribute the remaining 303 hectares of the Yulo Estate to the landless farmers.

“The results from this validation will tell us if the DAR can put the entire area under the agrarian reform program. Only then can we proceed to process the land for distribution to agrarian reform beneficiaries (ARBS),” said DAR Bicol Regional Director Rodrigo O. Realubit.

The validation came about after a meeting of Realubit with Philippine National Police (PNP)Brigadier General Bart R. Bustamante. Realubit discussed the need to expand the land distribution program in Masbate province, mentioning particularly the remaining 303 hectares of the Yulo Estate in Milagros town, which he said can be distributed to ARBs under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

In the meeting, the PNP pledged to assist the DAR in the validation process up to the possible distribution of the remaining CARPable areas covered by the estate to the landless ARBs.

“We are grateful for the PNP’s help. We really need them to assist us in keeping the peace when we talk to the farmers and landowners,” Realubit said.

The Yulo Estate, totaling 1,372 hectares, is divided into two parcels of agricultural lands, one in Bgy. Matagbac with 1,019 hectares, and the other one in Bgy. Sawmill with 261 hectares. Based on DAR’s records, 1,069 hectares have already been distributed to CARP beneficiaries in 1998 and 2002.

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Herald R. Tambal said his office has already marked the remaining 303 hectares as potential area ‘for subsequent distribution’ while taking measures to resolve some critical issues affecting the land.

Tambal also said the DAR is still in the process of validating or checking if the agency can put the entire Masbate, not just the Yulo estate, under the agrarian reform program.

Katayuan ng lupain ng Yulo sa Masbate inaalam ng DAR

LEGAZPI CITY-- Kasalukuyang nagsasagawa ang Department of Agrarian Reform (DAR) ng land validation sa bayan ng Milagros sa Masbate, sa plano nitong maipamahagi ang natitira pang 303 ektaryang lupain ng Yulo Estate sa mga magsasakang wala pang sariling lupa.

"Ang resulta mula sa validation na ito ang magsasabi kung maaaring mailagay ng DAR ang buong lupain sa ilalim ng agrarian reform program. Kapag ito ay nasa ilalim na ng programa, saka lamang namin maaaring i-proseso ang pamamahagi ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs),” sabi ni DAR Bicol Regional Director Rodrigo O. Realubit.

Ang land validation ay naganap matapos ang isang pagpupulong ni Realubit kay Philippine National Police (PNP) Brigadier General Bart R. Bustamante. Tinalakay ni Realubit ang pangangailangang palawakin ang programa sa pamamahagi ng lupa sa lalawigan ng Masbate, partikular na ang natitirang 303 ektaryang lupain ng Yulo Estate sa bayan ng Milagros, na maaaring maipamahagi sa mga ARBs sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Sa pagpupulong, nangako ang PNP na tutulungan ang DAR sa proseso ng land validation hanggang sa posibleng pamamahagi ng natitira pang lupain na maaaring mapasailalim sa CARP sa mga magsasaka.

"Nagpapasalamat kami sa tulong ng PNP. Talagang kailangan namin ang kanilang tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa aming pakikipag-usap sa mga magsasaka at mga may-ari ng lupa,” sabi ni Realubit.

Ang Yulo Estate, na may kabuuang 1,372 ektarya, ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isa ay nasa Bgy. Matagbac na may 1,019 ektarya, at ang isa naman ay nasa Bgy. Sawmill na may 261 ektarya. Batay sa tala ng DAR, 1,069 ektarya na ang naipamahagi sa mga benepisyaryo ng CARP noong 1998 at 2002.

Sinabi ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Herald R. Tambal na minarkahan na ng kanyang tanggapan ang natitirang 303 ektarya bilang potensyal na lugar 'para sa kasunod na pamamahagi' habang gumagawa ng mga hakbang upang malutas ang ilang mga kritikal na isyu na nakakaapekto sa lupa.

Sinabi din ni Tambal na ang DAR ay nasa proseso pa rin ng land validation o pagsusuri kung mailalagay ng ahensya ang buong Masbate, hindi lamang ang Yulo estate, sa ilalim ng agrarian reform program.