National Privacy Commission orients DAR officials on Data Privacy Act to protect its stakeholders

The National Privacy Commission (NPC) has conducted a virtual orientation on R.A. 10173 or the Data Privacy Act of 2012 and its Implementing Rules and Regulations to guide the Department of Agrarian Reform (DAR) central and field officials on how best to protect its data.

DAR Undersecretary for Special Concerns Office and Data Protection Officer Atty. Carim L. Panumpang said: “Privacy has always been a vital aspect of our lives. But now that our identities are digital, privacy takes on a different form. Our data can now be easily accessed by other people. Our right to privacy is threatened. These bits and pieces of information that can paint an entire picture of our lives can be easily manipulated — or even worse, be used against us.”

Panumpang disclosed that every day, the DAR collects, processes, stores, and exchanges millions of data concerning the agrarian reform beneficiaries (ARBs), employees, and vital stakeholders. He said if this data falls into the wrong hands, the agency’s mandate to protect the rights of its stakeholders would be rendered useless.

“If personal information and data can be used against individuals, imagine the largescale damage that a single privacy breach could do to organizations and government agencies like the DAR. Now is the time to address the matter of data privacy in our agency and to safeguard the information that we currently possess. It is our duty to keep what is private and make sure it remains private,” Panumpang said.

NPC Policy Review Division Chief Atty. Vida Zora G. Bocar said the law covers the protection of personal information, not only from the government sector, but the private sector, as well.

She disclosed that in 2012 the Philippines passed the comprehensive and strict privacy legislation “to protect the fundamental human right of privacy of communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth.”

“Personal data could be name, address, age, education, birth date, and date of death, while sensitive personal information includes health records and other government-issued IDs”, she said.

She said the National Privacy Commission supports the adoption of the work from home (WFH) setup as a viable strategy to balance the need to preserve the health and well-being of an organization's workforce with the need to continuously operate and provide services to the public.

National Privacy Commission nagsagawa ng oryentasyon sa mga opisyal ng DAR tungkol sa Data Privacy Act upang maprotektahan ang kanilang mga kliyente

Nagsagawa ng isang birtuwal na oryentasyon ang National Privacy Commission (NPC) sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform (DAR) mula sa pang bansa hanggang sa panglalawigang opisina nito, tungkol sa batas na R.A. 10173 o ang Data Privacy Act ng 2012 at ang mga Implementing Rules at Regulations nito upang gabayan sila kung paano maprotektahan ang kanilang mga data.

Sinabi ni DAR Undersecretary for Special Concerns Office at Data Protection Officer Atty. Carim L. Panumpang na: “Ang privacy ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Ngunit ngayon na ang ating mga pagkakakilanlan ay digital na, ang privacy ay nagkakaroon ng ibang anyo. Ang ating data ay madali nang ma-access ng ibang mga tao. Ang ating karapatan sa privacy ay nanganganib. Ang mga pira-pirasong impormasyon na maaaring magpinta ng isang buong larawan ng ating buhay, ay madaling manipulahin o mas masahol pa, na magamit laban sa atin.”

Isiniwalat ni Panumpang na araw-araw, ang DAR ay nangongolekta, nagpoproseso, nag-iimbak, at nagpapalitan ng milyun-milyong impormasyon tungkol sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs), empleyado, at mahahalagang stakeholders. Kung ang data na ito ay mapupunta sa maling mga kamay, ang atas sa ahensya na protektahan ang karapatan ng mg kliyente nito ay magiging walang silbi.

"Kung ang personal na impormasyon at data ay maaaring magamit laban sa mga indibidwal, isipin natin ang malawakang pinsalang maibibigay ng isang paglabag sa privacy sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan tulad ng DAR, Ngayon na ang oras upang matugunan ang usapin ng data privacy sa ating ahensya upang mapangalagaan ang impormasyong kasalukuyang mayroon ang ahensiya. Tungkulin nating panatilihin ang pagiging pribado at tiyakin na mananatili itong pribado, sinabi ni Panumpang.

Ayon kay NPC Policy Review Division Chief Atty. Vida Zora G. Bocar ang batas ay sumasaklaw sa pagprotekta ng personal na impormasyon, hindi lamang mula sa sektor ng pamahalaan kung hindi pati na rin sa pribadong sektor.

Ipinahayag niya na noong 2012 ipinasa ng Pilipinas ang Data Privacy Act 2012, komprehensibo at mahigpit na batas sa privacy “upang maprotektahan ang karapatang pantao sa pribadong komunikasyon habang tinitiyak ang malayang impormasyon kasabay pagtataguyod ng pagbabago at paglago.”

“Ang personal na data ay maaaring pangalan, address, edad, edukasyon, petsa ng kapanganakan at petsa ng pagkamatay, habang ang sensitibong personal na impormasyon ay ang mga tala ng kalusugan at iba pang mga ID na inisyu ng gobyerno.

Sinabi niya na sinusuportahan ng National Privacy Commission ang work from home (WFH) upang balansehin ang pangangailangang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga mangagawa na may pangangailangan na patuloy na magpatakbo at magbigay ng mga serbisyo sa publiko.