Pangasinense farmers to receive irrigation and bridge from DAR

Farmers in Bani and Manaoag in the province of Pangasinan are expected to boost their yield and income as the Department of Agrarian Reform (DAR) is set to construct a bridge and turn over a solar-powered irrigation next week.

DAR Secretary Brother John Castriciones said these rural infrastructures will be a very big help not only to farmers but also to the residents of Bani and Manaoag.

On May 4, Brother John will turn over a solar-powered irrigation system worth P1 million to the Rang-Ay Upland Integrated Farmers Association, Inc. (RUIFAI) to increase the farm productivity of its farmer-members.

The irrigation system will irrigate a minimum of three hectares of farmland up to five hectares maximum. More than 1,800 farmers in Bani will benefit from the irrigation system.

The project is being implemented under the Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) project of the department.

Another infrastructure, a bridge worth Php 13.3 million, is set to be constructed by DAR and the Department of Public Works and Highway (DPWH) for farmers and residents in Manaoag.

The bridge which will be constructed under the Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP) Project would connect the farmers and residents to neighboring towns and to market centers.

Brother John said, “The bridge will link our farmers to commercial areas where they can sell their produce. The goal is to allow our farmers to become more active participants in the local economy, and ultimately, to expand the reach and development of the country’s agriculture industry.”

The bridge will be constructed in Barangay Oraan East in Manaoag and is targeted to be completed by June 2021.

“Once completed, the bridges will benefit 8,186 people, 490 of which are agrarian reform beneficiaries,” Brother John said.

The groundbreaking ceremony will be led by Brother John together with officials from the DPWH and the local government of Manaoag on May 6, 2021.

Mga magsasaka sa Pangasinan tatanggap ng irigasyon at tulay mula sa DAR

Inaasahang lalakas ang ani at kita ng mga magsasaka sa Bani at Manaoag sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa nakatakdang pagpapatayo ng Department of Agrarian Reform (DAR) ng isang tulay at pagkakaloob ng isang solar-powered irrigation system sa susunod na linggo.

Sinabi ni DAR Secretary Brother John Castriciones na ang mga imprastrakturang ito ay malaking tulong hindi lamang sa mga magsasaka kundi pati na rin sa mga residente ng Bani at Manoag.

Sa Mayo 4, ipagkakaloob ni Brother John ang isang solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng P1 milyon sa Rang-Ay Upland Integrated Farmers Association, Inc. (RUIFAI) upang madagdagan ang pagiging produktibo ng sakahan ng mga miyembrong magsasaka.

Ang irigasyon ay magpapapatubig mula tatlong ektaryang lupang sakahan hanggang sa limang ektarya. Mahigit sa 1,800 magsasaka sa Bani ang makikinabang sa patubig na ito.

Ang proyekto ay ipinapatupad sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) project ng DAR.

Ang isa pang imprastraktura, isang tulay na nagkakahalaga ng Php 13.3 milyon, ay nakatakdang itayo ng DAR at ng Public Works and Highway (DPWH) para sa mga magsasaka at residente na naninirahan sa Manaoag.

Ang tulay na itatayo sa ilalim ng Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP) Project, ay magkokonekta sa mga magsasaka at residente sa mga karatig bayan at sa mga pamilihan.

"Ang tulay ay mag-uugnay sa ating mga magsasaka sa mga komersyal na lugar kung saan maaari nilang ibenta ang kanilang mga ani. Ang layunin ay pahintulutan ang ating mga magsasaka na maging mas aktibong mga kalahok sa lokal na ekonomiya, at sa huli, upang mapalawak ang kanilang maaabot sa pagbebenta at upang magkaroon ng kaunlaran sa industriya ng agrikultura ng bansa," sabi ni Brother John,

Ang tulay ay itatayo sa Barangay Oraan East sa Manaoag at ito ay inaasahang matatapos sa Hunyo 2021.

"Kapag ito ay natapos na, may 8,186 katao ang makikinabang sa tulay, kung saan 490 sa mga ito ay mga agrarian reform beneficiaries," sabi ni Brother John.

Ang groundbreaking ceremony ay pamumunuan ni Brother John kasama ang mga opisyal mula sa DPWH at lokal na pamahalaan ng Manaoag sa Mayo 6, 2021.