Castriciones signs 73 appointments of DAR Calabarzon personnel

DAR Secretary John R. Castriciones signs the appointment of 73 DAR CALABARZON Personnel.

Seventy-three (73) personnel from the Department of Agrarian Reform (DAR) in the CALABARZON region will be facing a new kind of life as DAR Secretary Brother John Castriciones signed last Thursday their appointments for promotion in Lucena City.

Castriciones said that he will go around the country to supervise the appointment and evaluation of all DAR applicants to their new positions and responsibilities.

“When people get promoted and occupy permanent positions, it will create vacancies, where people holding lower positions will have an opportunity to apply and seek higher positions,” he said.

Castriciones assured that he will not leave the DAR unless he has signed the appointments of those people who should be promoted.

“Do your best, so that we will be able to deliver the DAR’s mandate to provide lands, support services, and social justice to the agrarian reform beneficiaries,” he said.

DAR-Calabarzon regional director Rene E. Colocar said the personnel whose appointments were signed were very fortunate to be part of the DAR after passing through the qualification standards set by the governing law.

"After the thorough screening, deliberation, and promotion next is the responsibility which the person must perform to achieve the social justice agenda of the government,” he said.

On Tuesday, June 8, 2021, the 73 DAR Calabarzon newly promoted and appointed personnel of the agency will take their oath in front of the DAR Secretary to be held in Lucena City.

Also present to witness the signing of appointments were DAR Director for Administrative Service Cupido Gerry D. Asuncion and his human resource staff from the Personnel Division.

73 appointments ng mga kawani ng DAR Calabarzon pinirmahan ni Castriciones

Pitumput-tatlong (73) mga kawani ng Department of Agrarian Reform sa rehiyon ng CALABARZON ang haharap ngayon sa panibagong yugto ng kanilang buhay matapos lagdaan ni DAR Secretary Brother John Castriciones ang katibayan ng pagtatalaga bilang mga bagong kawani sa kanilang mga bagong tungkulin at posisyon na iginawad ng Kalihim sa Lucena City.

Ayon kay Brother John, iikutin niya ang buong bansa upang masuri at mapangasiwaan ang pagtatalaga sa lahat ng mga aplikante at mga kawani sa mga bago nilang posisyon at responsibilidad.

"Kung ang mga tao ay mabibigyan ng pagkakataon na mailuklok sa mas mataas at permanenteng posisyon, lilikha ito ng mga bakanteng posisyon at ang mga tao sa ibaba ay magkakaroon din ng pagkakataon na umangat at mag-apply sa mas mataas na posisyon," aniya.

Tiniyak ni Castriciones na hindi siya aalis sa ahensya hanggat hindi niya nalalagdaan ang promosyon ng mga taong karapat dapat.

"Gawin ninyo ang buo ninyong makakaya upang maihatid natin ang mandato ng DAR na magkaloob ng lupa, suportang serbisyo at panlipunang hustisya para sa mga agrarian reform beneficiaries," aniya.

Sinabi ni DAR-Calabarzon regional director Rene E. Colocar, na mapalad ang mga kawani dahil napili silang maging bahagi ng DAR matapos na makapasa sa mga kwalipikasyong itinakda ng batas.

"Matapos ang pagsusuri, pagtatasa at pagtatalaga, kaakibat sa bagong katungkulan ay ang responsibilidad na dapat gampanan ng mga napiling mga kawani upang makamit ang hustisyang panlipunan na minimithi ng pamahalaan,” ani Colocar.

Sa Martes, Hunyo 8, 2021, ang 73 na mga bagong hinirang na mga kawani ng DAR Calabarzon ay manunumpa sa harap mismo ng Kalihim ng DAR sa Lucena City.

Naroon din upang saksihan ang paglagda ng mga appointments si DAR Director for Administrative Service Cupido Gerry D. Asuncion at mga kawani ng Personnel Division.