73 DAR Calabarzon personnel sworn in to help intensify agrarian reform implementation

The newly-promoted DAR personnel being introduced during the oath-taking ceremony.

Lucena City, June 8, 2021 - “I have a marching order to all the Department of Agrarian Reform (DAR) regional directors to distribute all undistributed agricultural lands. And I challenge all the personnel, especially you who are newly appointed to help us in achieving this objective,” thus said DAR Secretary Brother John Castriciones to the 73 DAR newly-appointed employees who took their oath before him.

Brother John earlier signed their appointment papers on June 3, 2021, as he assured the other DAR personnel that he would go around the country to supervise the appointment and evaluation of all applicants.

“You were given new positions to help us in implementing our mandate. We will intensify our services to boost the lives of the agrarian reform beneficiaries (ARBs),” he said.

DAR Secretary Brother John Castriciones giving his inspirational message during the event.

Castriciones advised them that they should do their best because that is the real essence of success. We succeed in life when we truly serve the public and the people.

Support Services Office Undersecretary Emily Padilla said that they should always be accountable to their tasks and must put the farmers first in order to deliver social justice.

“I am very happy that our personnel who deserve to be promoted are finally recognized. Some of them are serving the government for years and it is only now that they are given the opportunity to climb up. Thanks to Brother John and Calabarzon Regional Director Rene Colocar for seeing your potentials,” said Policy, Planning and Research Office Undersecretary Virginia Orogo.

DAR Regional Director Rene Colocar pointed out that the personnel are selected after passing the qualifications set by the governing law.

"We made sure that the newly-appointed personnel will help the DAR in bringing social justice to our ARBs” he said.

Also present during the oath-taking ceremony were Finance, Management, and Administrative Office Undersecretary Lucius Jun Jun Malsi, Special Concerns Office Undersecretary Carim Panumpang and other top officials of the department.

73 kawani ng DAR Calabarzon nanumpa upang tumulong sa maigting na pagpapatupad ng agrarian reform

Lucena City, June 8, 2021 - “May ibinaba akong kautusan sa lahat ng regional director ng Department of Agrarian Reform (DAR) na ipamahagi na ang lahat ng lupang agrikuktural na hindi pa naipamimigay. At hinihimok ko ang mga kawani, partikular na kayong mga bagong hinirang sa inyong mga posisyon, na tulungan kami upang magawa ang layuning ito,” ani DAR Secretary Brother John Castriciones kung saan ang 73 bagong hirang na empleyado ng DAR ay sumumpa sa kanyang harapan.

Nauna na dito ay nilagdaan ni Brother John ang kanilang appointment papers noong Hunyo 3, 2021 habang siniguro rin niya sa iba pang kawani ng DAR na lilibutin niya ang bansa upang pangasiwaan ang appointment at evaluation ng iba pang mga aplikante.

“Nabigyan kayo ng bagong posisyon upang magtulungan tayo sa pagpapatupad ng ating mandato. Mas paiigtingin pa natin ang ating serbisyo upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs),” aniya.

Pinaalalahanan rin ni Castriciones na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya dahil ito aniya ang tunay na diwa ng tagumpay. Nagtatagumpay tayo sa buhay kapag tunay tayong nagbibigay serbisyo sa publiko at sa mga tao.

Ayon kay Support Services Office Undersecretary Emily Padilla, sila ay may pananagutan sa kanilang mga gawain at kailangan nilang unahin ang mga magsasaka upang makamit ang katarungang panlipunan.

“Masaya ako para sa ating mga kawani na karapat-dapat ma-promote ay nabigyan ng rekognisyon. Ang ilan sa kanila ay nagbigay serbisyo na ng napakaraming taon subalit ngayon lang sila nagkaroon ng oportunidad upang umangat. Salamat kay Brother John at Calabarzon Regional Director Rene Colocar dahil nakita nila ang potensiyal ng mga kawani,” sinabi ni Policy, Planning and Research Office Undersecretary Virginia Orogo.

Inilahad naman ni DAR Calabarzon Regional Director Rene Colocar na ang mga kawani ay napili matapos na sila ay makapasa sa pamantayan sa kwalipikasyon na itinakda ng batas.

"Siniguro namin na ang mga bagong hirang na mga kawani ay makatutulong sa DAR upang maipagkaloob ang hustisyang panlipunan para sa ating mga ARBs” aniya.

Dumalo rin sa oath-taking ceremony sina Finance, Management, and Administrative Office Undersecretary Lucius Jun Jun Malsi, Special Concerns Office Undersecretary Carim Panumpang at iba pang opisyal ng ahensya.