Lanao del Norte farmers receive farm equipment from DAR

The Kahayag ARC Farmers Agriculture Cooperative with their 1 unit mini farm tractor and 3 units of sprayers.

Nine (9) agrarian reform beneficiaries’ organizations (ARBOs) in Lanao del Norte are excited about the prospect of their future after the Department of Agrarian Reform (DAR) recently turned over to them a P2 million worth of farm machinery.

DAR Regional Director Zoraida Macadindang said these multi-million-peso worth of farm equipment include mobile corn shellers, grass cutters, sprayers, mobile rice mill, hand tractors, and a decorticating machine.

“These farm machines and equipment will service more than 500 farmers here. All these would make farming easier and faster for them. It will also greatly improve their yield and increase their income,” Macadindang said.

The farm equipment received by the Tawagon Agriculture Cooperative consisting of 1 unit corn mill, 3 grass cutters, and 3 sprayers.

This equipment distribution is under the Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP), a DAR program that implements the provision of farm machines aimed to improve farm productivity and earning capabilities of agrarian reform beneficiaries (ARBs) in a sustainable manner through their organizations.

At the turn over ceremony, Rushdi Mindalano, DAR’s provincial agrarian reform program officer, explained that “one of the major reasons for bringing about the farm machinery equipment to our ARBs is to empower them and to bring about a classified sustainable farming system, thus, an assurance of improved living conditions for them.”

The Butadon Multi-Purpose Cooperative, one of the 9 ARBOs provided with farm equipment by the DAR.

“We are encouraging the members of the ARBOs to be diligent in convincing farmers, especially ARBs to become members of farm cooperatives so they can be part of the government’s interventions,” Mindalano added.

The farm equipment was distributed to the following ARBOs: the 1. Bagong Silang ARC Marketing Cooperative, 2. Sanagi Marketing Cooperative, 3. Butadon Multipurpose Cooperative, 4. Upper Cabasagan Farmers’ Association, 5. Raw-an United Farmers’ Multipurpose Cooperative, 6. United Masibay Farmers’ Advocates’ Association, 7. Kahayag ARC Farmers’ Agriculture Cooperative, 8. Maganding SLP Association, and the 9. Tawagon Agriculture Cooperative.

Fred Bayquin, Chairperson of the Butadon Multi-Purpose Cooperative said the provision from DAR is an answered prayer.

“We are so grateful for these farm machines. As beneficiaries, we will do our part to boost farm production and income not just for our members but for our community, as well,” Bayquin said.

After the turnover of farm equipment, training sessions on the proper way of using and maintaining the equipment was conducted for the farmer-beneficiaries.

Mga magsasaka sa Lanao del Norte tumanggap ng mga kagamitang pangsaka mula sa DAR

Siyam (9) na agrarian reform beneficiaries’ organizations (ARBOs) sa Lanao del Norte ang nasasabik sa kanilang magandang kinabukasan matapos na ibigay sa kanila ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang P2 milyong halaga ng mga makinarya sa bukid.

Sinabi ni DAR Regional Director Zoraida Macadindang na ang mga ipinagkaloob na kagamitan sa bukid ay ang mga sumusunod: mobile corn shellers, grass cutters, sprayers, mobile rice mill, hand tractor, at isang decorticating machine.

"Ang mga makinaryang ito ay magagamit ng higit sa 500 mga magsasaka dito. Ang lahat ng gawain sa pagsasaka ay magiging mas madali at mas mabilis para sa kanila. Mapabubuti din nito ang kanilang ani at tataas ang kanilang kita,” ani Macadindang.

Ang pamamahagi ng mga kagamitan ay ipinatupad sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP), isang programa ng DAR na nagkakaloob ng mga makinang pangsaka upang mapabuti ang produksiyon sa sakahan at tumaas ang kakayahang kumita ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa pamamagitan ng kanilang mga samahan.

Sa seremonya ng turn over, ipinaliwanag ni Rushdi Mindalano, provincial agrarian reform program officer ng DAR, na "ang isa sa mga pangunahing dahilan sa pagdadala ng mga makinarya sa sakahan ay upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagsasaka at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay.”

"Inaanyayahan namin ang mga miyembro ng mga ARBOs na maging masigasig sa paghikayat sa mga magsasaka na sumapi sa mga kooperatiba upang sila ay maging bahagi ng mga interbensyon ng pamahalaan," dagdag ni Mindalano.

Ang kagamitan sa bukid ay ipinamahagi sa mga sumusunod na ARBO: ang 1. Bagong Silang ARC Marketing Cooperative, 2. Sanagi Marketing Cooperative, 3. Butadon Multipurpose Cooperative, 4. Upper Cabasagan Farmers’ Association, 5. Raw-an United Farmers’ Multipurpose Cooperative, 6. United Masibay Farmers’ Advocates’ Association, 7. Kahayag ARC Farmers’ Agriculture Cooperative, 8. Maganding SLP Association, at ang 9. Tawagon Agriculture Cooperative.

Si Fred Bayquin, tagapangulo ng Butadon Multi-purpose Cooperative ay nagsabing ang probisyon mula sa DAR ay sagot sa kanilang mga panalangin.

"Kami ay lubos na nagpapasalamat para sa mga makinarya. Bilang mga benepisyaryo, gagawin namin ang aming bahagi upang mapalakas ang produksyon at kita sa bukid hindi lamang para sa aming mga miyembro kung hindi para din sa aming komunidad," ani Bayquin.

 Matapos ang pamamahagi ng mga kagamitan sa bukid, sumailalim ang mga magsasakang-benepisyaryo sa mga pagsasanay ng tamang paggamit at pagpapanatili ng mga makinaryang pangsaka.