DAR amends land conversion guidelines to adapt to the new normal

DAR Secretary Brother John Castriciones. (File photo)

The Department of Agrarian Reform (DAR) has amended certain provisions on land-use conversion to avoid conversions of agricultural lands without DAR conversion clearance and to adapt to the new normal brought about by the Covid-19 pandemic through Administrative Order (AO) No. 3, Series of 2021.

“The new normal requires the adoption of alternative modes to ensure the continuous delivery of services under the agrarian reform mandate,” DAR Secretary Brother John Castriciones said.

The DAR chief said that the application for conversion must be duly verified by the landowner or the landowner’s authorized representative and should contain certifications attesting that all supporting documents were issued by the proper agencies.

The AO specified that application for conversions may be filed either personally, where the applicants are required to furnish the department with a hard or printed copy complete with documentary requirements; or by way of electronic filing (e-filing).

“If the applicant chooses to file his application online, the applicant must furnish the Department with a soft or electronic copy of the application with the corresponding annexes thru the Land Use Cases Division (LUCD)-Bureau of Agrarian Legal Assistance (BALA), in case the land applied for conversion is more than five (5) hectares, or to the concerned Regional Office if the land applied for conversion is 5 hectares and below,” Castriciones said.

Castriciones said the electronic copy of the application and its annexes will be accepted only in Portable Document Format (PDF).

He stressed that the date and time of receipt of the electronic application as indicated in the time-stamp of the e-mail shall be considered as the date and time of the filing of said application. For e-filing to be considered as officially filed, the e-mail must be sent to the official e-mail address of the LUCD-BALA or concerned Regional Office.

Castriciones disclosed that the landowner or the authorized representative needs to file an application bond to guarantee against premature conversion over the subject agricultural land and to ensure that the applicant shall only submit true and correct information in support of his application.

“In cases of non-acceptance of an incomplete application, the Land Use Conversion Division or the Regional Land Use Committee Secretariat will issue a written statement or certificate and an e-mail response or electronic notice (with time-stamp duly-recorded), specifically stating the deficiencies or reasons for the non-acceptance and return of the application within (5) working days from the filing of the application for conversion which shall form part of the records of the application,” he said.

“Payment of filing fee, inspection cost, and the posting of bond (cash), related to electronic filing of application or appeal (in case of denial of the concerned Regional Director) will be collected through online banking and deposited to the Bureau of Treasury (BTr) accounts to be provided by the DAR Central Office or concerned Regional Office which shall include an online assessment on the amount to be deposited and the specific account where the amount shall be deposited,” he said.

He emphasized that if a Conversion Order is granted and has become final and executory, the landowner within three (3) days upon receipt of the Order is directed to communicate in writing to the Register of Deeds (ROD) where the land is located for proper annotation on the Certificate of Title of the converted land.

DAR sinusugan ang ilang alintuntunin sa land conversion upang maging angkop sa new normal

Sinusugan ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang ilang probisyon sa pagpapalit-gamit ng lupa o land conversion upang maiwasan ang pagpapalit-gamit ng lupang agrikultural ng walang conversion clearance mula sa DAR at upang maging angkop sa new normal na dulot ng pandemyang Covid-19, sa pamamagitan ng Administrative Order No. 3, serye ng 2021.

"Sa new normal ay nangangailangan ng mga alternatibong paraan upang matiyak na tuloy-tuloy na maihahatid ang mga serbisyo sa ilalim ng mandato ng repormang agraryo," ani DAR Secretary Brother John Castriciones.

Sinabi ng Kalihim na ang mga aplikasyon para sa pagpapalit-gamit ng lupa ay dapat ma-verify ng may-ari ng lupa o ng kanyang pinahintulutang kinatawan at dapat maglaman ito ng sertipikasyon na nagpapatunay na ang lahat ng mga sumusuportang dokumento ay inisyu ng mga tamang ahensya.

Tinukoy ng naturang AO na ang mga aplikasyon sa pagpapalit-gamit ng lupa ay maaaring isumite ng personal, kung saan ang aplikante ay kinakailangang magbigay sa ahensya ng naka-print na kopya na kumpleto ng mga kinakailangang dokumentaryo; o sa pamamagitan ng elektronikong pamamaraan (e-filing).

"Kung pinili ng aplikante na magsumite sa pamamagitan ng online, ang aplikante ay dapat magbigay sa Kagawaran ng elektronikong kopya ng aplikasyon na may mga kaukulang annexes, sa pamamagitan ng pagpapadala ng nasabing aplikasyon sa Land Use Cases Division (LUCD)-Bureau of Agrarian Legal Assistance (BALA), kung ang lupang nais i convert ay higit sa limang (5) ektarya, o sa Regional Office kung ang lupa na inia-aplay para sa conversion ay mababa sa 5 hektarya, ”ani Castriciones.

Ipinahayag ni Castriciones na ang nasabing elektronikong kopya ng aplikasyon at ang mga annexes nito ay tatanggapin lamang sa Portable Document Format (PDF).

Binigyang diin niya na ang petsa at oras ng pagtanggap ng elektronikong aplikasyon na nakalagay sa timestamp ng e-mail server ang isasaalang-alang na petsa at oras ng pagsusumite ng nasabing aplikasyon. Upang maituring na opisyal ang pagsusumite sa e-filing, dapat itong ipadala sa opisyal na e-mail address ng LUCD-BALA o kinauukulang Regional Office.

Isiniwalat ni Castriciones na ang may-ari ng lupa o ang kanyang kinatawan ay dapat magsumite ng application bond upang magarantiyahan laban sa agarang pagpapalit-gamit ng lupang agrikultura at upang matiyak na ang aplikante ay magsusumite lamang ng tunay at totoong impormasyon bilang suporta sa kanyang aplikasyon.

"Sa kaso kung saan hindi tinanggap ang hindi kumpletong aplikasyon, ang Land Use Conversion Division o ang Regional Land Use Committee Secretariat ay kailangang maglabas ng tugon at pahayag sa isang e-mail o elektronikong paunawa (na may timestamp), na partikular na nagsasaad ng mga kakulangan o dahilan para sa hindi pagtanggap at pagbabalik ng aplikasyon sa loob ng 5 araw mula sa pagsumite ng aplikasyon para sa pagpapalit-gamit ng lupa na magiging bahagi ng aplikasyon, "aniya.

"Ang pagbabayad sa pagsumite, gastos sa inspeksyon, at cash bond, na may kaugnayan sa elektronikong pagsumite ng aplikasyon o apela (sa kaso ng pagtanggi ng Regional Director) ay kokolektahin sa pamamagitan ng online banking at idedeposito sa Bureau of Treasury (BTr) na ibibigay ng DAR Central Office o Regional Office, kung saan nakapaloob ang online assessment ng halaga na idedeposito, at kung saang account idedeposito,” aniya.

Binigyang diin niya na kung may Order na ng pagpapalit-gamit ng lupa, ang may-ari ng lupa ay kailangang makipag-ugnayan sa Register of Deeds (ROD) kung saan ang lupa ay matatagpuan, sa loob ng tatlong (3) araw mula nang matanggap ang Order upang ma i-annotate sa Certificate of Title ang nai-convert na lupa.