49 Pangasinense farmers sworn-in as qualified farmer-beneficiaries of CARP

DAR Regional Director Primo Lara and Assistant Regional Director Maria Anna Francisco were witnesses at the oath-taking rites of the farmers.

Forty-nine (49) farmers in Bautista, Pangasinan recently took oath as agrarian reform beneficiaries (ARBs) at the Municipal Trial Court in Villasis, Pangasinan.

The farmers signed an undertaking and took oath to signify that they have qualified to become Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) beneficiaries of the Department of the Agrarian Reform (DAR).

DAR-Ilocos Regional Director Primo Lara said the farmers were found to possess all qualifications to be beneficiaries after going through several routinary screening processes and field validations.

“As ARBs, they will now enjoy the privileges of legally owning the land they have been tilling for so long,” Lara said.

Lara said the swearing-in activity is being done to ensure their compliance with all agrarian laws, rules, and regulations pertaining to the productivity of the land and their obligation on the payment of the amortization and the real property tax.

49 farmers in Bautista, Pangasinan took oath as potential agrarian reform beneficiaries before Judge Junius Fernandez Dalaten of the Regional Trial Court (RTC) Branch 50 in Villasis, Pangasinan.

According to DAR Assistant Regional Director Maria Anna Francisco the oath-takers are the farmers of 93.6-hectare landholding formerly owned by Juan L. Tiongson located in Bautista, Villanueva-Poponto.

“This oath-taking ceremony is the start of fulfilling your dreams. We hope that you may never forget the responsibility that comes with it,” Francisco said to the farmers.

Farmers took their oath as qualified farmer-beneficiaries before Judge Junius Fernandez Dalaten of the Regional Trial Court (RTC) Branch 50 in Villasis, Pangasinan.

Judge Dalaten waived the farmers’ notarial fees.

The Judge stated to the farmers the importance of the Oathtaking Ceremony in relation to their roles as ARBs. He reminded the farmers about their duties and responsibilities as new landowners, such as paying their land amortizations and land taxes.

He also emphasized that engaging in illegal activities like not paying their dues, illegal transfer of land ownership, illegal conversion, sale, and lease of lands can be grounds for their disqualification.

49 magsasaka ng Pangasinan, nanumpa bilang mga kwalipikadong magsasakang-benepisyaryo ng CARP

Apatnaput-siyam (49) na magsasaka sa Bautista, Pangasinan and kamakailan ay nanumpa bilang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Municipal Trial Court sa Villasis, Pangasinan.

Ang mga magsasaka ay pumirma ng isang kasunduan at nanumpa bilang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Sinabi ni DAR-Ilocos Regional Director Primo Lara na ang mga magsasaka ay nagtataglay ng lahat ng mga kwalipikasyon upang maging benepisyaryo pagkatapos na sila ay dumaan sa masusing proseso at balidasyon.

"Bilang mga ARB ay mapagkakalooban sila ngayon ng mga pribilehiyo bilang ligal na nagmamay-ari ng lupa na matagal na nilang sinasaka," ani Lara.

Sinabi ni Lara na ang aktibidad ng panunumpa ay ginagawa upang matiyak ang kanilang pagsunod sa lahat ng mga batas, patakaran at regulasyon na nauugnay sa pagiging produktibo ng lupa at ang kanilang obligasyon sa pagbabayad ng amortisasyon at buwis.

Ayon kay DAR Assistant Regional Director Maria Anna Francisco, ang mga nanumpa ay ang mga magsasaka ng 93.6 ektaryang lupa na pag-aari ni Juan L. Tiongson na matatagpuan sa Bautista, Villanueva-Poponto.

"Ang seremonyang ito ng panunumpa ay ang simula ng pagtupad sa iyong mga pangarap. Inaasahan namin na hindi ninyo kalilimutan ang inyong mga responsibilidad bilang isang benepisyaryo,” ani Franciso sa mga magsasaka.

Ang mga magsasaka ay nanumpa bilang kwalipikadong magsasakang-benepisyaryo sa harap ni Judge Junius Fernandez Dalaten ng Regional Trial Court (RTC) Branch 50 sa Villasis, Pangasinan.

Hindi na pinagbayad ni Judge Dalaten ang mga magsasaka ng bayarin para sa notaryo.

Ipinahayag ni Judge Dalaten sa mga magsasaka ang kahalagahan ng panunumpa na may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin bilang ARBs. Pinaalalahanan niya ang mga magsasaka sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang mga bagong may-ari ng lupa, tulad ng pagbabayad ng kanilang mga amortisasyon at buwis sa lupa.

Binigyang diin niya na maaaring maging batayan para sa kanilang diskwalipikasyon ang pagsali sa mga iligal na aktibidad tulad ng hindi pagbabayad ng kanilang mga bayarin, iligal na paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa, iligal na pagpapalit-gamit, pagbebenta at ang pagpapa-upa ng mga lupa.