Castriciones directs DAR Mindanao field officials to resolve pending cases at the provincial and municipal levels

DAR Secretary Brother John Castriciones delivers his inspirational messages to the participants of the assessment conference.

Clark Freeport, Pampanga – Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary John Castriciones has directed all his Mindanao regional directors (RDs) and provincial agrarian reform program officers (PARPO) to immediately resolve all pending cases at the field levels in order to serve more agrarian reform beneficiaries (ARBs) nationwide.

The directive was given by Castriciones during the recently concluded DAR 3-day mid-year assessment and management review for the Batch3-Mindanao Group as they evaluated the agency’s performances in the first semester of 2021 and drew plans on how to successfully achieve its targets in the second semester.

Castriciones gave the operational directive for Land Tenure Security Program (LTSP), Agrarian Justice Delivery Program, and Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program vis-à-vis its approved targets and fund utilization.

“With regards to LTSP, we have come up with policies and a uniformed process so that agricultural lands at the municipal agrarian reform office (MARO) level not yet covered under the program will be immediately facilitated,” he said.

“CY 2021 First Semester National Formative Assessment Conference” attended by DAR offices from regions IX, X, XI, XII, CARAGA and Central Office.

DAR Secretary Brother John Castriciones said the objective of the activity is to look back at what has been achieved and the problems which were encountered in the first semester of 2021.

“On agrarian justice delivery, many of those cases which were originally classified as problematic are now being resolved because of the efficient partnership between the Legal Affairs Office team and Field Operations Office group, and in connection with the zero backlog policy in resolving pending agrarian reform cases,” he said.

Castriciones reminded the field officials that as they go back to their respective provinces and regions, he is hoping that they will strengthen their commitment to serve the people who belong to the poorest sector of society.

“We always ensure that those who lead the department, specifically the DAR officials and employees, are worthy, experienced, devoted and committed to serve the Filipino people,” he said.

He stressed that the DAR’s mandate is to help the poor farmers, and that they must be serious and determined to perform their tasks well.

“You are the chosen leaders of the Department, you are capable of delivering the DAR’s mandate. I hope that you would not frustrate our people, they are depending on your devotion to your service and your commitment. Remember that our clienteles are the poor farmers,” he said.

Castriciones inatasan ang opisyales ng DAR Mindanao na resolbahin ang mga nakabinbing kaso sa mga lalawigan at munisipalidad

Clark Freeport, Pampanga – Inatasan ni Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary ang lahat ng kanyang Mindanao regional directors at provincial agrarian reform program officers (PARPOs) na agarang resolbahin ang mga nakabinbin pang mga kaso sa kani-kanilang mga lugar upang mas marami pang mapagsilbihang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa buong bansa.

Ang direktiba ay ibinigay ni Castriciones sa katatapos lang na 3-araw na DAR mid-year assessment at management review para sa Batch 3-Mindanao Group kung saan kanilang sinuri ang mga ginawa ng ahensiya sa unang semestre ng taon at nagplano ng mga target para sa ikalawang semestre.

Nagbigay ng direktiba si Castriciones para sa programa ng Land Tenure Security Program (LTSP), Agrarian Justice Program, at Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sa pamamagitan ng mga naaprubahang target at paggamit ng pondo.

"Para sa LTSP, nagkaroon na tayo ng mga patakaran at magkakahalintulad na proseso sa pagtiyak na ang mga nakabinbing hindi pa nasasakop na lupain sa antas ng municipal agrarian reform office (MARO) ay dapat na mapadali," aniya.

Sinabi ni Castriciones na ang layunin ng aktibidad ay upang pag-aralan ang mga nagawa at naging problema sa unang semestre ng taon.

"Sa agrarian justice delivery, marami sa mga kaso na dating naturingan na problemado ay nalutas na ngayon dahil sa pagtutulungan sa pagitan Legal Affairs Office team at ng Field Operations Office group, alinsunod na rin sa patakaran ng zero backlog sa pagresolba ng mga kasong nakabinbin," aniya.

Pinaalalahanan ni Castriciones na sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga lalawigan at rehiyon, inaasahan niyang palalakasin nila ang kanilang pangako na paglingkuran ang mga tao na kabilang sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.

“Tinitiyak naming na ang mga mamumuno sa ahensya, partikular ang mga opisyal at mga empleyado ay ang mga karapat-dapat, may matinding karanasan, nakatuon at may pangakong maglingkod sa sambayanang Pilipino,” aniya

Binigyan diin niya na ang mandato ng DAR ay tulungan ang mga mahihirap na magsasaka, at inaasahan niyang sila ay magiging seryoso at determinado sa maayos na pagganap ng kanilang mga tungkulin.

“Kayo na mga napiling mga pinuno ng Kagawaran, kayo ang may kakayahang maisagawa ang mandato ng DAR. Inaasahan kong hindi ninyo bibiguin ang mga tao, nakasalalay sila sa inyong debosyon sa pagseserbisyo at inyong pangako. Tandaan ninyo na ang ating mga kliyente ay ang mahirap na magsasaka,” aniya.