Nueva Vizcaya farmers receive lands, farm machines from DAR

Agrarian reform beneficiaries (ARBs) from the municipalities of Kasibu and Dupax del Norte, Nueva Vizcaya raise the CLOAs they received from the DAR.

Department of Agrarian Reform Secretary Brother John Castriciones led the distribution of 246 hectares of farmland to 176 agrarian reform beneficiaries (ARBs) from the municipalities of Kasibu and Dupax del Norte, Nueva Vizcaya.

Brother John assured the farmers that they could count on the government for the necessary support services that would help maximize the potential of their farms.

"We believe that farmers are one of the heroes of our country. The task of a farmer is difficult because he is exposed to the sun in the field, bent over as they plant, and they are the reason why we have food on the table. Farmers should be given assistance, farmers should be helped to improve their livelihood, "he said.

DAR Secretary Brother John Castriciones tests the farm tractor provided to one of the agrarian reform beneficiaries cooperative, as DAR-Nueva Vizcaya provincial agrarian reform program officer Dindi Tan looks on.

Brother John encouraged farmers to enrich their lands by establishing or joining an agrarian reform beneficiaries organization (ARBO) where the DAR could easily assist them.

"Support services are not provided individually. It is important that you join cooperatives or group yourselves into an organization so that you can easily get more help from the government," Brother John said.

He said the provision of services and assistance is part of the mandate of the department and was made more comprehensive in this time of the pandemic.

DAR Secretary John Castriciones and Undersecretary Ranibai Dilangalen during the turnover ceremony of farm equipment, worth P1.6 million consisting of farm tractors, power tillers, water pumps, sprayers, and grass cutters.

Apart from the lands, the agency also distributed farm machines to nearly 250 farmers who are members of four (4) ARBOs.

DAR-Cagayan Valley Regional Director Samuel Solomero said the machinery, worth P1.6 million consists of farm tractors, power tillers, water pumps, sprayers, and grass cutters.

“These machines are provided as assistance to farmers under the DAR’s Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) project,” Solomero said.

At the same event, Brother John also turned over a check worth P1.1 million to the Bantinan Multi-purpose Cooperative of Sta. Fe, Nueva Vizcaya.

The grant was provided under the Agrarian Production Credit Program (APCP) to help farmer-members of the cooperative to obtain loans to fund their projects and activities.

APCP is a program jointly implemented by DAR, the Department of Agriculture, and the Land Bank of the Philippines.

Mga magsasaka sa Nueva Vizcaya nagkamit ng mga lupa, mga makinang pangsaka mula sa DAR

Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Brother John Castriciones, ang pamamahagi ng 246 ektaryangng sakahan sa 176 agrarian reform beneficiaries (ARB) mula sa munisipalidad ng Kasibu at Dupax del Norte, Nueva Vizcaya.

Tiniyak ni Brother John sa mga magsasaka na makakaasa sila sa pamahalaan para sa mga kinakailangang suportang serbisyo na makatutulong na mapataas ang potensyal ng kanilang mga sakahan.

"Naniniwala po kami na ang mga magsasaka ay isa sa mga bayani ng ating bansa. Mahirap ang tungkulin ng isang magsasaka sapagkat sila ay nakabilad sa araw sa kanilang sakahan, nagtatanim silang nakayuko at sila ang dahilan kung bakit mayroon tayong pagkain sa hapag kainan. Ang magsasaka ay dapat bigyan ng ayuda, ang mga magsasaka ay dapat tulungan para umunlad ang kanilang pamumuhay," aniya.

Hinimok ni Brother John ang mga magsasaka na pagyamanin ang kanilang mga lupain sa pamamagitan ng pagtataguyod o pagsali sa isang agrarian reform beneficiaries’ organization (ARBO) kung saan mas madali silang matutulungan ng DAR.

"Ang mga suportang serbisyo ay hindi ibinibigay nang paisa-isa. Mahalaga na sumali kayo sa mga kooperatiba o i-grupo ninyo ang inyong mga sarili sa isang samahan upang madali ninyong makamit ang mas maraming tulong mula sa pamahalaan,” ani Brother John.

Sinabi niya na ang pagbibigay ng mga serbisyo at ayuda ay nasa mandato ng ahensya at ito ay ginawang mas komprehensibo lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Bukod sa mga lupain, namahagi rin ang ahensya ng mga makinang pansaka sa halos 250 magsasaka na miyembro ng apat (4) na ARBO.

Sinabi ni DAR-Cagayan Valley Regional Director Samuel Solomero na ang mga makinarya na nagkakahalaga ng P1.6 milyon ay binubuo ng mga farm tractor, power tillers, water pumps, sprayers, at grass cutters.

"Ang mga makinang ito ay ibinibigay bilang tulong sa mga magsasaka sa ilalim ng proyektong Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) ng DAR," ani Solomero.

Sa parehong kaganapan, iginawad din ni Brother John ang tseke na nagkakahalaga ng P1.1 milyon sa Bantinan Multi-purpose Cooperative ng Sta. Fe, Nueva Vizcaya.

Ito ay ibinigay sa ilalim ng Agrarian Production Credit Program (APCP) upang matulungan ang mga magsasakang-miyembro ng kooperatiba na makakuha ng mga pautang upang pondohan ang kanilang mga proyekto at mga aktibidad.

Ang APCP ay isang programa na magkasamang ipinatutupad ng DAR, ng Department of Agriculture, at ng Land Bank of the Philippines.