DAR-Negros Oriental gears up to parcelize 260.52 has. of lands to ARBs

The field validation teams (FVTs) conduct validation to implement the parcelization of CCLOAs.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Negros Oriental is up to the challenge of subdividing the 260.52 hectares of lands awarded to the agrarian reform beneficiaries (ARBs) in this province under the collective certificates of land ownership award (CCLOAs).

The field validation teams (FVTs) for Negros Oriental North conducted validation under Project SPLIT or the Support to Parcelization of Lands for Individual Titling, a DAR project funded by World Bank, which seeks to subdivide CCLOAs into individual land titles so every farmer-beneficiary may exercise full ownership and possession and will have complete control in cultivating their awarded area.

The team validated three (3) CCLOAs with an area of 131.33 hectares in La Libertad, 68.26 hectares in Canlaon City, and 60.93 hectares in Guihulngan City.

Central Visayas Regional Director Resty Osias said the validation is a vital process in the parcelization of CCLOAs into individual titles because it is an activity where they would be able to determine the properties that belong to the farmers.

“We gather pertinent data and from there we could implement strategies and actions that will speed up the implementation of subdividing the lands to our ARBs,” Osias said.

Project SPLIT is implemented to correct the mistakes of past administrations hastening their accomplishments by issuing only one title to hundreds of farmers.

CCLOAs brought grave problems to the farmers leading to their arguments because they could not determine which portion of the landholdings are theirs. They have no individual title to show as proof of ownership, which they could have used as collateral to apply for loans from financial institutions.

On the local government’s part, they could not oblige the farmers to pay their taxes or their mortgage.

Through this project, the ARBs would be given individual CLOA, which could encourage them to make their farms become more productive. They can also avail other government services and pay their obligations, like taxes and amortizations, to the government.

DAR-Negros Oriental handa na sa pagparsela ng 260.52 ektarya ng lupa para sa mga ARB

Nakahanda na ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Negros Oriental na harapin ang hamon sa paghahati-hati ng 260.52 ektaryang lupain na iginawad sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) ng lalawigan sa ilalim ng collective certificates of landownership award (CCLOAs).

Ang field validation teams (FVTs) ng Negros Oriental North ay nagsagawa ng balidasyon sa ilalim ng Project SPLIT o ang Support to Parcelization of Lands for Individual Titling, proyekto ng DAR na pinondohan ng World Bank, kung saan paghahati-hatiin ang mga CCLOAs bilang indibidwal na titulo upang magkaroon ang bawat magsasakang-benepisyaryo ng tunay na pagmamay-ari at pinanghahawakan na lupaing pagtatamnan.

Ang grupo ay nag-validate ng tatlong (3) CCLOAs na may sukat na 131.33 ektarya sa La Libertad, 68.26 ektarya sa Canlaon City at 60.93 ektarya sa Guihulngan City.

Ayon kay Central Visayas Regional Director Resty Osias ang validation ay napakahalagang proseso sa parselisasyon ng CCLOAs para gawing indibidwal na titulo dahil dito malalaman ang mga ari-arian na nararapat sa mga magsasaka.

“Nangangalap kami ng mga importanteng datos at mula rito, mapapatupad natin ang mga estratehiya at aksyon upang agaran nating maisagawa ang paghahati-hati ng mga lupain para sa mga ARB,” ani Osias.

Ang Project SPLIT ay ipinatupad upang maitama ang pagkakamali ng mga nakaraang administrasyon sa pagmamadaling magkaroon ng accomplishments sa pamamagitan ng pag-iisyu ng isang titulo sa daan-daang mga magsasaka.

Nagbigay ng problema ang Collective CLOAs sa mga magsasaka kung saan nagkaroon sila ng mga argumento kung nasaan ang kanilang mga lupain. Wala rin silang indibidwal na titulo upang ipakita na sila ang nagmamay-ari ng lupa upang magamit na pang-collateral sa mga loan mula sa financial institutions.

Sa bahagi naman ng lokal na pamahalaan, hindi nila maobliga ang mga magsasaka na bayaran ang kanilang mga buwis at amortisasyon.

Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang mga ARB ay mabibigyan ng indibidwal na CLOA, kung saan mas maeengganyo silang paunlarin ang kanilang bukirin. Magagamit din nila ang serbisyo ng pamahalaan at makapagbabayad ng kanilang mga obligasyon sa pamahalaan, gaya ng buwis at amortisasyon.