DAR increases chance to raise income of Aklan bamboo farmers, turns over handicraft processing facility

Inauguration and turn over ceremony of the Village Level Processing Center for bamboo handicraft processing center in Catmon, Altavas, Aklan.

Altavas, Aklan – Farmer-members of Catmon (Aklan) Multi-Purpose Cooperative expressed their gratitude to the Department of Agrarian Reform (DAR) as the agency turned over recently a bamboo handicraft processing center worth Php300,000.00 which would benefit a total of 159 members, consisting of 126 agrarian reform beneficiaries (ARBs) and 33 non-ARBs.

“Maraming salamat sa DAR sa patuloy na suporta. Nag-alangan kami sa umpisa ng binigyan ng kapital at responsibilidad para sa processing center, pero sa patuloy na gabay at tulong ng DAR kami ay naniwala sa aming kakayahan at ipagpatuloy ang aming nasimulan,” said Gelly H. Navarra , chairperson of the cooperative.

DAR Western Visayas Regional Director Shiela Enciso said the Catmon (Aklan) MPC is among the DAR assisted cooperatives that availed the business development service with support facility under the Village Level Farm Focused Enterprise Development (VLFED). She said the project covers the rehabilitation of a processing center for bamboo handicrafts, as their main product.

Bamboo processing center for the farmers of Catmon (Aklan) Multi-Purpose Cooperative in Catmon, Altavas, Aklan.

“One of the basic requirements to become a recipient of VLFED project is the availability of raw materials for the product being developed. It is very fortunate for Catmon (Aklan) MPC since barangay Catmon is rich in bamboo plants - the potential source of raw materials for the said enterprise,” Enciso said.

Enciso said the total VLFED project cost amounts to Php 300,000.00, with the Aklan provincial local government unit (LGU) providing their counterpart amounting to Php60,000.00, LGU of Altavas with Php20,000.00, and the House of Representative with Php60,000.00.

“The VLFED project aims to enhance the products of farmers through the provision of appropriate facilities and equipment,” Enciso said.

She said that with the completion of the construction of the processing center the cooperative members can now work together with a common goal of helping and making their endeavor beneficial not only to the officers and members of the cooperative but also to the whole community of Aklan.

“It is expected to boost the income of the cooperative since this will become as an additional livelihood for its members, as they simultaneously engage in other farming activities such as vegetable, ginger, and coconut production. The project also offers job opportunities to other household members who possess skills in bamboo handicraft making,” she said.

DAR pinataas ang pagkakataong madagdagan ang kita ng mga magsasaka ng kawayan sa Aklan, nagkaloob ng handicraft processing facility

Altavas, Aklan – Nagpahayag ng pasasalamat ang mga magsasakang-miyembro ng Catmon (Aklan) Multi-Purpose Cooperative sa Department of Agrarian Reform (DAR) sa pagkakaloob ng ahensya ng bamboo handicraft processing center na nagkakahalaga ng Php300,00.00 na pakikinabangan ng 159 miyembro nito, na kinabibilangan ng 126 agrarian reform beneficiaries (ARBs) at 33 non-ARBs.

“Maraming salamat sa DAR sa patuloy na suporta. Nag-alangan kami sa umpisa ng binigyan ng kapital at responsibilidad para sa processing center, pero sa patuloy na gabay at tulong ng DAR kami ay naniwala sa aming kakayahan at ipagpatuloy ang aming nasimulan,” ani Gelly H. Navarra, chairperson ng kooperatiba.

Ayon kay DAR Western Visayas Regional Director Shiela Enciso ang Catmon (Aklan) MPC ay isa sa mga tinutulungang kooperatiba ng DAR na nag-avail ng business development service na may support facility sa ilalim ng Village Level Farm Focused Enterpise Development (VLFED). Sinabi niya na saklaw ng proyekto ang rehabilitasyon ng processing center para sa kanilang bamboo handicraft bilang kanilang pangunahing produkto.

“Isa sa mga pangunahin kailangan upang makatanggap ng proyekto ng VLFED ay ang pagkakaroon ng mga materyales para sa produkto. Napakapalad ng Catmon (Aklan) MPC dahil ang barangay Catmon ay mayaman sa mga halamang kawayan – ang potensyal na mapagkukunan ng mga materyales para sa nasabing negosyo," ani Enciso.

Sinabi ni Enciso na may kabuuang pondo ang proyekto na Php300,000.00, kung saan ang Aklan provincial local government unit (LGU) ay nagbigay ng kanilang counterpart na nagkakahalaga ng Php60,000.00, LGu ng Altavas ng Php 20,000.00, at House of Representative na Php 60,000.00.

"Nilalayon ng proyektong VLFED na mapahusay ang mga produkto ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng naaangkop na mga pasilidad at kagamitan," ani Enciso.

Sinabi niya na pagkaka-kumpleto ng pagtatayo ng processing center ay maaari ng magtulungan ang mga miyembro ng kooperatiba at gawin itong kapaki-pakinabang hindi lamang para sa mga opisyal at miyembro ng kooperatiba kung hindi para sa buong komunidad ng Aklan.

“Inaasahan ang paglago ng kita ng kooperatiba dahil sa pagkakaroon ng karagdagang kabuhayan para sa mga miyembro nito, bukod sa iba pang aktibidad sa pagsasaka tulad ng pagtatanim ng gulay, luya at niyog. Ang proyekto ay magbibigay rin ng oportunidad sa trabaho sa iba pang miyembro ng sambahayan na may mga kasanayan sa paggawa ng kawayan,” aniya.