DAR builds processing center for women farmers of Northern Samar

DAR Regional Director Robert Anthony Yu led the turnover of the turmeric processing center in Barangay Bonifacio.

LOPE DE VEGA, Northern Samar- The Department of Agrarian Reform (DAR) has opened a new door of opportunities to the farmer-members of the Samahan ng Kababaihan sa Barangay (SAMAKABA) when it constructed a processing center here.

DAR Regional Director Robert Anthony Yu led the turnover of the turmeric processing center in Barangay Bonifacio which aside from products made from turmeric the SAMAKABA also sells taro chips and pickled papaya.

Yu emphasized that the project would increase the community's income.

"This is one of the support services of DAR, and we are not only concerned with the production of goods but also with the value added to the products. Through processing and packaging, we can sell these products at reasonable prices and increase our profit in return," Yu added.

He also explained the department's assistance by organizing the community, establishing linkages to different agencies, packaging, and marketing the products to reach more consumers.

The Samahan ng Kababaihan sa Barangay (SAMAKABA) turmeric processing center.

Chief Agrarian Reform Officer Melecia Ong said that the processing center needs to undergo the Food and Drug Administration and the License to Operate (FDA-LTO) registration process to ensure that products will reach more markets.

"For now, since the facility still needs furnishing and additional equipment, the members should prioritize cultivating raw materials. So that once the processing center is fully operational, there will be more orders and purchases to make," Ong said.

SAMAKABA President Marivic Sardinia extended her gratitude to the DAR and partner agencies for their assistance. She cited the humble beginning of the organization when they started by collecting recycled materials back then, and now have established a profitable business with the help of the partner agencies.

"We are grateful to the partner agencies for all their help, without which, we would not be able to have this facility. We will always need your assistance to achieve our goals in the organization. This facility will not go to waste because we will ensure the proper use of this project," Sardinia added.

The SAMAKABA is a recipient of the Village Level Farm-focused Enterprise Development (VLFED) project that aims to enhance the products of the agrarian reform beneficiaries (ARBs) using appropriate facilities and equipment applicable to the agri-business enterprise of the ARBs.

DAR nagpatayo ng turmeric processing center para sa mga kababaihang magsasaka ng Northern Samar

LOPE DE VEGA, Northern Samar -- Nagbukas ng bagong pintuan ng mga oportunidad ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa mga magsasakang-kasapi ng Samahan ng Kababaihan sa Barangay (SAMAKABA) nang magtayo ang kagawaran ng isang processing center dito.

Pinangunahan ni DAR Regional Director Robert Anthony Yu ang turn over ng turmeric processing center sa Barangay Bonifacio na bukod sa mga produktong gawa sa turmeric, ang SAMAKABA ay nagbebenta rin ng taro chips, at atsarang papaya.

Binigyang-diin ni Yu na ang proyekto ay magpapataas ng kita ng komunidad.

"Isa ito sa mga suportang serbisyo ng DAR, at hindi lamang sa produksyon ang aming nais na lumaki, nais din naming madagdagan ang kalidad at halaga ang produkto ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagproseso at pag-iimpake, maaari nilang ibenta ang mga produktong ito sa tamang presyo at tumubo ng maganda ang kanilang negosyo," dagdag ni Yu.

Ipinaliwanag din niya ang tulong ng DAR sa pamamagitan ng pag-aayos ng komunidad, pagtatatag ng mga koneksyon sa iba't ibang ahensya, pag-iimpake, at pagmemerkado ng mga produkto upang maabot ang mas maraming mamimili.

Sinabi ni Melecia Ong, Chief Agrarian Reform Officer ng DAR, na ang processing center ay kailangang sumailalim sa proseso ng pagpaparehistro sa Food and Drug Administration at License to Operate (FDA-LTO)  para matiyak na makakarating ang mga produkto sa mas maraming pamilihan.

"Sa ngayon, dahil kinakailangan pa ng karagdagang kagamitan ang pasilidad, dapat unahin ng mga miyembro ang paglilinang ng mga materyales. Upang kapag fully operational na ang processing center, mas marami ang mag-oorder at bibili," ani Ong.

Ipinaabot ni Marivic Sardinia, Pangulo ng SAMAKABA, ang kanyang pasasalamat sa DAR at mga katuwang na ahensya para sa kanilang tulong. Binanggit niya ang hamak na simula ng organisasyon nang magsimula sila sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga recycled na materyales noon, at ngayon ay nakapagtatag na ng isang kumikitang negosyo sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan.

"Kami ay nagpapasalamat sa mga katuwang na ahensya sa lahat ng kanilang tulong, na kung wala ito, hindi kami magkakaroon ng pasilidad na ito. Palagi kaming mangangailangan ng iyong tulong upang makamit ang aming mga layunin sa organisasyon. Ang pasilidad na ito ay hindi masasayang dahil titiyakin namin ang wastong paggamit ng pasilidad na ito," dagdag ni Sardinia.

Ang SAMAKABA ay benepisyaryo ng proyektong Village Level Farm-focused Enterprise Development (VLFED) na naglalayong mapahusay ang produkto ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga pasilidad at kagamitan na naaangkop sa negosyong pang-agrikultura ng mga ARBs.