[SPLIT News Alert] DAR empowers Cagayan Valley farmers through 560 has. lands and P33.3M bridge

The 30 agri-graduates with their land titles proudly posed with DAR Secretary Bernie Cruz, Lal-lo Vice Mayor Maria Olivia Pascual, and Cagayan State University President Dr. Urdujah Alvarado.

CAGAYAN VALLEY - The Department of Agrarian Reform (DAR) has brought economic opportunities to agrarian reform beneficiaries (ARBs) in the town of Lal-lo through the distribution of 560 hectares of agricultural lands, and a P33.3-million worth of bridge in the town of Allacapan on May 11.

DAR Secretary Bernie Cruz said the distributed lands would benefit 546 ARBs from the municipalities of Solana, Lal-lo, and Baggao.

Cruz, who led the ceremonial distribution of the certificates of land ownership award (CLOAs) in Lal-lo, said farmer-beneficiaries deserved to get all the help that they need since they have played important roles in saving the community, especially during this Covid-19 pandemic.

DAR Secretary Bernie Cruz together with Lal-lo Mayor Florence Oliver, cut the ceremonial ribbon during the opening of the Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo project.

“We owe a lot to our farmers. With all the challenges they faced during the pandemic, they have provided food for the country, and they are still doing that up to now,” Cruz said.

Cruz said that of the 560 hectares distributed, 132 hectares were implemented under the agency’s land acquisition and distribution (LAD), 404 hectares under the President’s Executive Order No. 75, and 23 hectares under the DAR’s Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) Project.

Cruz said that the 404 hectares under E.O. 75 are government-owned lands (GOLs). The Secretary explained that the distribution of GOLs was made possible with President Rodrigo Duterte’s signing into law of Executive Order (EO) No. 75, Series of 2019, on February 1, 2019, which prompted the DAR to quickly facilitate the process of subjecting the said lands under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

The P33.3 million Pacac Bridge in Barangay Pacac, Lal-lo, constructed under the Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo project.

“Acting upon the executive order of President Duterte, we were able to identify the Cagayan State University, a government-owned land, that is suitable for agriculture for distribution to qualified beneficiaries in the municipality Lal-lo,” Cruz said

The DAR also distributed one hectare of land each to 30 agricultural graduates to encourage other youth to take up farming.

“We are also proud to award today 30 hectares to 30 agricultural graduates, most of them graduated from the Cagayan State University, to encourage young people to engage in farming. We hope that through this, the country’s food security will be achieved” Cruz said.

The DAR also issued CLOAs to 35 ARBs from a landholding located in Baggao. The land titles covering a combined area of 23 hectares of agricultural land were taken from collective CLOAs that were subdivided recently by DAR under the Project SPLIT.

Also turned over was a metallic bridge worth P33.3 million located in Barangay Pacpac in Allacapan town.

DAR Regional Director Samuel Solomero said the bridge would help some 2,000 residents, 352 of which are ARBs.

“With this bridge, our farmers can now easily transport their agricultural products from various markets and trading centers,” Solomero said.

The bridge is implemented under “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo,” a joint project of the DAR, Department of Public Works and Highways, and the Provincial Local Government Unit of Allacapan.

DAR nagkaloob ng 560 ektaryang lupa at P33.3-M tulay sa mga magsasaka ng Cagayan Valley

CAGAYAN VALLEY - Nagdala ng oportunidad sa ekonomiya ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa bayan ng Lal-lo sa pamamagitan ng pamamahagi ng 560 ektarya na lupang sakahan, at P33.3-milyong halaga ng tulay sa bayan ng Allacapan noong Mayo 11.

Sinabi ni DAR Secretary Bernie Cruz na ang mga ipinamahaging lupain ay pakikinabangan ng 546 ARBs mula sa mga munisipalidad ng Solana, Lal-lo at Baggao.

Si Cruz, na nanguna sa ceremonial distribution ng certificates of landownership award (CLOAs) sa Lal-lo, ay nagsabi na ang mga magsasaka ay karapat-dapat na makakuha ng lahat ng tulong na kailangan nila dahil sila ay may mahalagang papel sa pagliligtas sa komunidad lalo na nitong panahon ng pandemyang.

“Marami tayong utang sa ating mga magsasaka. Sa lahat ng mga hamon na kanilang kinaharap noong pandemya, nakapagbigay sila ng pagkain para sa bansa, at ginagawa pa rin nila iyon hanggang ngayon,” ani Cruz.

Sinabi ni Cruz na sa 560 ektarya na naipamahagi, 132 ektarya ang ipinatupad sa ilalim ng land acquisition and distribution (LAD) ng ahensya, 404 ektarya sa ilalim ng Executive Order No. 75 ng Pangulo, at 23 ektarya sa ilalim ng proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) ng ahensya.

Sinabi ni Cruz na ang 404 ektarya sa ilalim ng E.O. 75 ay mga government-owned lands (GOLs). Ipinaliwanag ng Kalihim na naging posible ang pamamahagi ng mga GOL sa paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batas ng Executive Order (EO) No. 75, Serye ng 2019, noong Pebrero 1, 2019, na nag-udyok sa DAR na mabilis na i-proseso ang pagsasailalim sa nasabing mga lupain sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

“Batay sa executive order ni Pangulong Duterte, natukoy namin ang Cagayan State University, isang lupang pag-aari ng gobyerno, na angkop para sa agrikultura para ipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa munisipalidad ng Lal-lo,” ani Cruz.

Nagkaloob rin ang DAR ng tig-isang ektarya ng lupa sa 30 agricultural graduates upang hikayatin ang iba pang mga kabataan na kumuha ng kurso sa pagsasaka.

"Ipinagmamalaki rin namin na iginawad ngayon ang 30 ektarya sa 30 nagtapos sa agrikultura na karamihan sa kanila ay nagtapos sa Cagayan State University, upang hikayatin ang mga kabataan na makisali sa pagsasaka. Umaasa kami na sa pamamagitan nito ay makakamit ng bansa ang seguridad sa pagkain,” ani Cruz.

Nagbigay din ang DAR ng mga CLOA sa 35 ARB mula sa isang landholding na matatagpuan sa Baggao. Ang mga titulo ng lupa na sumasaklaw sa pinagsamang lugar na 23 ektarya ng lupang agrikultural ay kinuha mula sa mga kolektibong CLOA na hinati-hati ng DAR upang maging indibidwal na titulo sa ilalim ng Project SPLIT.

Na-turn over din ang isang bakal na tulay na nagkakahalaga ng P33.3 milyon na matatagpuan sa Barangay Pacpac sa bayan ng Allacapan.

Sinabi ni DAR Regional Director Samuel Solomero na ang tulay ay makatutulong sa 2,000 residente, 352 dito ay mga ARBs.

“Sa tulay na ito, madali nang maihatid ng ating mga magsasaka ang kanilang mga produktong pang-agrikultura mula sa iba't ibang pamilihan at mga sentro ng kalakalan,” ani Solomero.

Ang tulay ay ipinatupad sa ilalim ng “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo,” isang pinagsamang proyekto ng DAR, Department of Public Works and Highways, at panglalawigang pamahalaan ng Allacapan.