DAR-Sarangani to develop its 19th agrarian reform community

DAR-Sarangani consultation activities in the three barangays of Kanalo, Lumasal, and Pananag in the town of Maasim aimed at developing the 19th ARC in the province.

Maasim, Sarangani – As a step closer to the realization of creating Sarangani province's 19th agrarian reform community (ARC), the Department of Agrarian Reform (DAR) in this province recently held a series of consultations in barangays Kanalo, Pananag, and Lumasal in the town of Maasim to improve the economic lives of around 1,100 agrarian reform beneficiaries (ARBs) and other small farmers.

Agrarian Reform Program Officer II Penie Louie Panuncillo said the Barangay Workshop Consultations (BWC) would eventually create the KALUPA ARC, which stands for the barangays of Kanalo, Lumasal and Pananag.

The development of KALUPA ARC aims to make sustainable rural development through the provision of various support services accessible to the ARBs.

“We need to hear their needs, as well as their issues and concerns, to include in our proposed ARC development plan, where we would be able to recommend improvements in their livelihood and resolve development gaps,” he said.

Panuncillo added that the BWC, which is conducted by the ARC-Technical Working Group, is a crucial step involving all sectoral representatives of each concerned barangay.

An ARC is a barangay or a cluster of contiguous barangays with a critical mass of farmers or farm workers where the main thrust of agrarian development - land tenure improvement and effective delivery of support services - is being implemented.

DAR-Sarangani bubuo ng ika-19 nitong agrarian reform community

Maasim, Sarangani – Bilang hakbang sa palapit na pagsasakatuparan ng paglikha ng ika-19 na agrarian reform community (ARC) sa lalawigan ng Sarangani, nagsagawa kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigang ito ng mga serye ng konsultasyon sa mga barangay ng Kanalo, Pananag, at Lumasal sa bayan ng Maasim upang mapaunlad ang pamumuhay ng humigit-kumulang 1,100 agrarian reform beneficiary (ARB) at iba pang maliliit na magsasaka.

Ayon kay Agrarian Reform Program Officer II Penie Louie Panuncillo na ang Barangay Workshop Consultations (BWC) ay bubuo ng KALUPA ARC, na kumakatawan sa mga barangay ng Kanalo, Lumasal at Pananag.

Ang pagpapaunlad ng KALUPA ARC ay naglalayong magkaroon ng sustainable rural development sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba’t ibang suportang serbisyo na maaaring ma-access ng mga ARB.

“Kailangan nating marinig ang kanilang mga pangangailangan, gayundin ang kanilang mga isyu at hinaing, upang maisama ito sa iminumungkahing ARC development plan, kung saan makapag-rekomenda tayo ng improvement sa kanilang pinagkakakitaan at malutas ang mga gaps sap ag-unlad,” aniya.

Idinagdag pa ni Panuncillo na ang BWC, na isinasagawa ng ARC-Technical Working Group, ay isang mahalagang hakbang na kinasasangkutan ng lahat ng mga kinatawan ng sektor ng bawat kinauukulang barangay.

Ang ARC ay isang barangay o isang kumpol ng magkakadikit na mga barangay na may kritikal na masa ng mga magsasaka o manggagawang bukid kung saan ipinapatupad ang pangunahing proyekto para sa pag-unlad ng programang agraryo – kabilang na ang land tenure improvement at epektibong paghahatid ng mga suportang serbisyo.