DAR: Di kasapulan a balbaliwan to linteg ti Agrarian Reform

Ti rummuar a Sekretary Bernie F. Cruz ken ti sumrek a Sekretaryo Condrado Estrella, III. 

Quezon City – “Ti programa nga agrarian reform saan a panagtitipon ti dagdaga.  Ti programa inted na kadagiti benepisaryo ta maikkan da ti waya-waya a kabukbukodan da a mangimaton daytoy ken makapartuat ti nadumaduma a gundaway a mangpasayaat ti apit ken panagbiagda,’ kuna ni Sekretaryo Benie F. Cruz.

Daytoy ti reaksyon ni Cruz ti naibaga ni George Barcelon, Presidente ti Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) mapipapan ti pannakabalbaliw ti sumagmamano a linaon ti Comprehensive Agrarian Reform Program Law (CARL) a pakainayunan ti pannakapalag-an ti pagannarotan ti pannakatipon-tipon ken panagtagikua ti dagdaga tapno makapartuat ti nadumaduma a gundaway ta mapasayaat ti apit babaen ti pannakatalon ti nalawa a dagdaga.

Nakuna ni Cruz a ti programa nga agrarian reform a linaon ti Presidential Decree No. 27 ken Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) mangited ti kabukbukodan a titulo ti daga kadagiti awanan daga a talonen a mannalon ken makipagtaltalon.

“No pagtitiponen dagiti dagdaga, maikanniwas ti linaon ti paglintegan ti PD 27 ken CARP. Dadaelen mi ti naipatawid ti tatang ti napili a Presidente Ferdinand R. Marcos, Jr ken lilong ni DAR Sekretaryo Condrado Estrella, III,” kuna ni Cruz.

“Babaen ti CARP, iti naglabas a panawen nakaited kami ti nadagup-dagop a tittitulo ti dagdaga a managan collective certificate of land ownership award (CCLOA).  Ti pannakakita mi a saan unay a rumang-ay dagiti mannalon ti pannakadagup-dagop dagiti dagdaga, ni Presidente Duterte nangted ti bilin na ti pannakabingay-bingay dagiti dagdaga.  Adda kamin ti proseso ti pannakabingay-bingay dagiti titulo ti CCLOAs tapno maserbian a nasaysayaat dagiti mannalon.

Kuna pay ni Cruz a dagiti mananalon a nairaman ti CCLOAs ket medyo daksanggasatda da ti nadumaduma a wagas.

“Ti nadagup a panagtagikua dagiti dagdaga saan na a protektaran ti pagrebbengan nga agtagikua ti sanikua dagiti mananalon ngamin awan ti bukod da a titulo dagiti dagdagada. Agriringgor da pay no ania ti imula da,” kuna ni Cruz.

Nakunana pay a ti pannakabaliw ti paglintegan a CARP saan nga isu ti sungbat tapno mapasayaat ti ani dagiti mananalon.

“Kayat tayo amin a mapasayaat ti sistema ti agrikultura babaen ti nabungbunga a panagtalon, ket mabalin a maaramid daytoy babaen ti Mega Farm Project.  Iraman na daytoy ti pannakadagup-dagop ti panagtalon a manayonan ti tulong suporta ken pananakaprotekta ti pagrebbengan nga agtagikua ti daga dagiti mannalon. Saan a pananakadagup a panangtagikua ti daga,” kuna ni Cruz.