Maiyuswat ti DAR ti libro panggep ti CARP

Ti Departamento ti Agrarian Reform nangiyuswat ti libro napauloan “Tenure vs. Agrarian Reform: Lessons from Comprehensive Agrarian Reform programs (CARP) from the Commonwealth to Contemporary Periods,” tinabunoan dagiti opisyales ti DAR Central office ken dagiti opisina dagiti nadumaduma nga rehiyon, NHCP, nagsurat ti libro ken dagiti gimong nga addan paset ti pannalaisayangkat ti CARP idi Hunyo 23, 2022.

Ti Departamento ti Agrarian Reform nangiyuswat ti libro napauloan “Tenure vs. Agrarian Reform: Lessons from Comprehensive Agrarian Reform Programs (CARP) from the Commonwealth to Contemporary Periods,” idi Hunyo 23, 2022 idiay Quezon Memorial Circle.

 

Ti proyekto a libro ket nadutok ti panasukisok a kaddua ti National Historical Commission of the Philippines (NHCP) ken Policy and Research Service ti DAR.

 

Ti Kabarbaro a nadutokan nga OIC-Seckretaryo David Erro nakunana a ti nasao nga aramid ket paset ti selebrasyon ti maika-34 a tawen ti CARP ken maika-50 a tawen ti PD No. 27.

 

“No maikkan ti gundaway nga agtalinaednak ti DAR iduron ko ti pannakaituloy ti panagsukisok ken pannaka-adalna,” kuna ni Erro, ti ibagbagana ket ti libro a nasukisok ken napetsaan manipud 1935 agingga ti 2015.

 

Daytoy a ganwat ipakita na a ti libro ket nakasaganan a maipablaak ken maipakita kadagiti mangisaysayangkat, ken gimong nga addaan paset na ti DAR a pakairamanan ti sangkagimongan.

 

“Daytoy ket karit a kasapulan nga itultuloy ken turposen ngamin napateg nga isurat, saan laeng a para ti bukod a panagrang-ay, no di ket panggep na ti pannaka-ited ti nasaysayaat a pannaka-awat ti agrarian reform kadagiti agsansanay, nasaysayaat a pananakapaitungpal ti programa ken nasaysayaat a pannakapatanor ti linteg,” kuna ni Dr. Rene R. Escalanate, Chariman ti National Historical Commission of the Philippines.

 

Ti pananakaiyuswat ti libro tinabunoan dagiti opisyales ti DAR Central office ken dagiti opisina dagiti nadumaduma nga rehiyon, NHCP, nagsurat ti libro ken dagiti gimong nga addan paset ti pannalaisayangkat ti CARP.