DAR improves hog production of South Cotabato farmers

The turnover of biogas digester and rainwater collector to the farmer members of Moloy ARB Association in the community of Moloy, Surallah, South Cotabato to improve their hog production.

Barangay Moloy, Surallah - The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of South Cotabato recently turned over a unit of biogas digester and rainwater collector to the farmer-members of Moloy ARB Association in this community to improve their hog production.

The said facilities were provided under the Community-Managed Potable Water Supply, Sanitation and Hygiene (CPWASH) Project amounting to Php80,000.

Assistant Regional Director H. Roldan A. Ali said these support services aim to provide the community with a permanent facility to collect the rainwater for hog production and the biogas digester would convert the hog waste into methane gas that could be used for cooking.

“I am glad that you are receptive to the project. I hope that this support will be a big help in boosting your hog production,” Ali said to the farmer recipients.

He also encouraged the beneficiaries to sustain the project and suggested that they should register with the Cooperative Development Authority (CDA) to further expand their business operation.

CDA is the government’s agency that promotes sustained growth and full development of cooperatives in the country.

Moloy ARB Association President Naomi Ebuetada thanked the DAR for the CPWASH projects they received because she said that it would provide a boost in their business.

“We will take good care of the project and we will keep it sustainable,” she said.

Meanwhile, Surallah Municipal Councilor Harold Eslabon advised the farmers to closely coordinate with the local government unit and work hand-in-hand against the threat of disease that could harm farm animals.

“We empower the barangay animal health workers to mitigate the critical situation threatening the hog industry,” he said.

DAR pinahusay ang produksyon ng baboy ng mga magsasaka sa South Cotabato

Barangay Moloy, Surallah –Nagkaloob kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng South Cotabato ng biogas digester at rainwater collector sa mga magsasakang-kasapi ng Moloy ARB Association sa komunidad na ito upang mapaunlad ang kanilang produksyon ng baboy.

Ang mga nasabing pasilidad ay ipinagkaloob sa ilalim ng Community-Managed Potable Water Supply, Sanitation and Hygiene (CPWASH) Project na nagkakahalaga ng Php80,000.

Ayon kay Assistant Regional Director H. Roldan A. Ali layunin ng ng suportang srbisyong ito na magkaroon ang komunidad ng permanenteng pasilidad na makakakolekta sa tubig-ulan para sa produksyon ng baboy at ang biogas digester ay magko-convert sa dumi ng baboy bilang methane gas na maaring gamitin sa pagluluto.

“Natutuwa ako na ninyo ang proyektong ito. Umaasa ako na malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng inyong produksyon ng baboy,” ani Ali sa mga magsasakang tumanggap ng pasilidad.

Hinikayat din ni Ali na alagaan ang royekto at iminungkahi na dapat silang magparehistro sa Cooperative Development Authority (CDA) upang lalong lumakas ang kanilang operasyon ng negosyo.

Ang CDA ay ahensiya ng pamahalaan na nagtataguyod ng patuloy na paglago at ganap na pag-unlad ng mga kooperatiba sa bansa.

Nagpasalamat naman si Moloy ARB Association President Naomi Ebuetada sa DAR para sa proyekto ng CPWASH na kanilang natanggap dahil ito raw ay malaki ang maitutulong sa kanilang negosyo.

“Aalagaan po namin ang proyekto at pananatilihing palaging maayos ito,” aniya.

Samantala pinayuhan ni Surallah Municipal Councilor Harold Eslabon ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at makipagtulungan upang labanan ang mga banta ng sakit na makaaapekto sa kanilang mga alagang hayop.

“Pinalalakas natin ang mga barangay animal health worker upang maiwasan mga kritikal na sitwasyon na nagbibigay panganib sa industriya ng baboy” aniya.