DAR, PCCAI seal partnership to provide medical assistance to DAR employees

The ceremonial MoA signing was held at the CGH Medical Arts Building in Manila with principal signatories DAR Secretary Conrado Estrella III and  Philippine Chinese Charitable Association, Inc. (PCCAI) Chairman Antonio Tan providing medical assistance to DAR employees.

MANILA – The Department of Agrarian Reform (DAR) and the Philippine Chinese Charitable Association, Inc. (PCCAI) on Tuesday, August 16, 2022, signed a memorandum of agreement (MOA) granting medical assistance to the DAR employees.

DAR Secretary Conrado Estrella III and PCCAI chairman Antonio Tan spearheaded the MOA signing at the Chinese General Hospital Medical Arts Building in Manila.

Estrella said that this is a very significant and memorable day as he expressed his gratitude to the PCCAI for understanding and exerting all efforts to partner with the DAR to address the worries and fears of its employees.

“On behalf of the millions of agrarian reform beneficiaries and the DAR, I would like to thank all of you for your kindness and generosity. The magnitude of your kindness and generosity is one big favor that you extended to the employees of the DAR and we will forever be indebted to all of you,” he said.

Tan said that the partnership with the DAR will provide comprehensive medical assistance to all DAR personnel in times of sickness or emergency.

He said that under the agreement, the Chine General Hospital and Medical Center will provide fifty percent (50 %) discount on diagnosis and treatment including major operations or surgeries, and thirty percent (30%) discount on laboratory, pulmonary and x-ray services upon presentation of proof that the patient is a personnel of the DAR.

Tan disclosed that in the event of emergency cases and hospital confinement, the DAR personnel must present and submit his employment identification card or in its absence, a certification duly signed by the Chief, Personnel Division that the patient is a bonafide employee of the department.

“We are thrilled to be able to work with you on your noble goal of actualizing equitable land distribution, ownership, agricultural productivity, and tenurial security for the farmers of our country,” he said.

The MOA will take effect immediately and will be valid for one (1) year subject to renewal thirty (30) days before its expiration as may be agreed upon by both parties.

The MOA signing was witnessed by PCCAI Executive-Vice President & Chief Operating Officer Kelly H. Sia, Emeritus Chairman Dr. Benito. Goyokpin, Honorary Chairman Florante Dy, Vice-President and Special Assistant to the President Robert Yang, and DAR Assistant Secretary for Finance, Management and Administration Office (FMAO) Aurita Carlos-Ang.

DAR, PCCAI lumagda ng pagkakasundo para magbigay ng tulong medikal sa mga empleyado ng DAR

MANILA – Nilagdaan noong Martes August 16, 2022 ng Department of Agrarian Reform (DAR) at ng Philippine Chinese Charitable Association, Inc. (PCCAI) ang isang memorandum of agreement (MOA) na naglalayong magbigay ng tulong medikal sa mga empleyado ng DAR.

Pinangunahan nina DAR Secretary Conrado Estrella III at PCCAI chairman Antonio Tan ang MOA signing sa Chinese General Hospital Medical Arts Building sa Maynila.

Ayon kay Estrella ito ay isang napakahalaga at hindi malilimutang araw habang ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa PCCAI sa pag-unawa at pagsusumikap na makipagtulungan sa DAR upang matugunan ang mga alalahanin at pangamba ng mga empleyado nito.

“Sa ngalan ng milyun-milyong agrarian reform beneficiaries at ng DAR, nais kong pasalamatan kayong lahat sa inyong kabutihan at kabutihang-loob. Ang inyong kabaitan at pagkabukas-palad ay isang malaking pabor na ipinaabot ninyo sa mga empleyado ng DAR at ito ay magiging walang hanggang pagkakautang namin sa inyong lahat,” aniya.

Ipinahayag ni Tan na ang pakikipagtulungan sa DAR ay magbibigay ng komprehensibong tulong medikal sa lahat ng tauhan ng DAR sa oras ng pagkakasakit o kagipitan.

Sinabi niya sa ilalim ng kasunduan, ang Chinese General Hospital at Medical Center ay magbibigay ng limampung porsyento (50%) na diskwento sa diagnosis at paggamot kabilang ang mga pangunahing operasyon at tatlumpung porsyento (30%) na diskwento sa mga serbisyo sa laboratoryo, baga at x-ray sa magpapakita ng patunay na ang pasyente ay isang tauhan ng DAR.

Ibinunyag ni Tan na sakaling magkaroon ng mga emergency cases at confinement sa ospital, ang mga tauhan ng DAR ay kailangang magpakita at magsumite ng kanyang employment identification card o kung wala ito, isang sertipikasyon na nilagdaan ng Chief, Personnel Division, bilang patunay na ang ang pasyente ay isang bona-fide na empleyado ng departamento.

"Kami ay nasasabik na makatrabaho kayo sa inyong marangal na layunin na maisakatuparan ang pantay na pamamahagi ng lupa, pagmamay-ari, produktibidad ng agrikultura, at tenurial security para sa mga magsasaka ng ating bansa," aniya.

Ang MOA ay magkakakabisa agad sa loob ng isang (1) taon na napapailalim sa pag-renew tatlumpung (30) araw bago ang pag-expire nito ayon sa maaaring napagkasunduan ng magkabilang panig.

Ang MOA signing ay sinaksihan nina PCCAI Executive-Vice President at Chief Operating Officer Kelly H. Sia, Emeritus Chairman Dr. Benito. Goyokpin, Honorary Chairman Florante Dy, Vice-President at Special Assistant to the President Robert Yang at DAR Assistant Secretary for Finance, Management and Administration Office (FMAO) Aurita Carlos-Ang.