Cagayan farmers attend training on product chain management

The DAR and DTI conduct the training to capacitate the members of two (2) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) in Cagayan province on how to properly manage their agricultural production.  

Two (2) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) in Cagayan province attended training on product chain management provided by the Department of Agrarian Reform (DAR) and the Department of Trade and Industry (DTI).

The training and tapping of the services of other government agencies are in line with the directives of DAR Secretary Conrado Estrella III to help the farmers improve their livelihood activities.

Product chain management refers to the full lifecycle of a product or process. It is the management of the flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final products until their eventual delivery to the customer.

The DAR and DTI conduct the training to capacitate the members of two (2) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) in Cagayan province on how to properly manage their agricultural production.  

Farmer-beneficiaries of PATASDA-ARB cooperative in Allacan and Bical-Baliaug ARB cooperative in Peñablanca, Cagayan attended the training on product chain management.

Samuel Solomero, DAR Cagayan Regional Director, said the training aims to arm the participants with knowledge on how to centrally control and efficiently link their production, shipment, and distribution of products to their customers.

“The farmers learned the importance and benefits of managing supply chain, which is relevant for today’s era, and the concepts and advantages of product and supply chain management,” he said.

Solomero said the department expects that these ARBO members would efficiently manage their productions which would result in more systematized organizations, bigger income, and happier farmers.

“The training was implemented under the support service component of the Comprehensive Agrarian Reform Program where the DAR and DTI would closely work together to assist the agrarian reform beneficiaries,” he said.

Mga magsasaka sa Cagayan dumalo ng pagsasanay tungkol sa product chain management

Dalawang (2) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) sa lalawigan ng Cagayan ang dumalo ng pagsasanay tungkol sa product chain management na ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform (DAR) at Department of Trade and Industry (DTI).

Ang naturang pagsasanay at ang pakikipagtulungan sa ibang sangay ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III na tulungan ang mga magsasaka na mapagbuti ang kanilang mga aktibidad pangkabuhayan.

Ang product chain management ay tumutukoy sa buong lifecycle ng isang produkto o mga proseso. Ito ay ang pamamahala ng daloy ng mga produkto at serbisyo kasama ang lahat ng mga proseso mula sa pinagmulang materyales patungo sa pinal na produkto hanggang ito ay tuluyang maihatid sa mga mamimili.

Ang mga magsasakang-benepisyaryo ng PATASDA-ARB cooperative sa Allacan at Bical-Baliaug ARB cooperative sa Peñablanca, Cagayan ang mga dumalo ng pagsasanay sa product chain management.

Ayon kay Samuel Solomero, DAR Cagayan Regional Director, layunin ng pagsasanay na mabigyan ang mga kalahok ng kaalaman kung paano sentral na kontrolin at epektibong mai-ugnay ang kanilang produksyon, paghahatid at pamamahagi ng mga produkto sa kanilang mga mamimili.

“Natutunan ng mga magsasaka ang kahalagahan at benepisyo ng pamamahala ng supply chain, na napaka-importante sa panahon ngayon, at ipinakilala din natin sa kanila ang konsepto at bentahe ng product at supply chain management,” aniya.

Sinabi ni Solomero na inaasahan ng ahensiya na mas mapagbubuti ng mga miyembro ng ARBO ang pamamahala nila sa kanilang produksyon na magreresulta sa mas sistematikong organisasyon, mas malaking kita at mas masasayang magsasaka.

“Ang pagsasanay ay ipinatupad sa ilalim ng support service component ng Comprehensive Agrarian Reform Program kung saan ang DAR at DTI ay masusing magtutulungan upang gabayan ang mga agrarian reform beneficiaries,” aniya.