[SPLIT News Alert] DAR subdivides 437,922 hectares of land into individual lots under SPLIT project

Secretary Conrado Estrella III. (DAR file photo)

Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III reported that the Department of Agrarian Reform (DAR) has already subdivided 437,922 hectares of agricultural lands as of December 31, 2022, which is scheduled to be distributed to the same number of qualified farmer-beneficiaries under the Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) project.

Estrella said the SPLIT project seeks to subdivide the previously distributed 146,860 Collective Certificates of Land Ownership Award (CCLOAs) and turn them into individual land titles.

The P24.62-billion project, funded by the World Bank and the government of the Philippines, aims to improve land tenure security and stabilize the property rights of some 1.14 million agrarian reform beneficiaries (ARBs) covering 1.36 million hectares of land nationwide.

SPLIT project is one of the priority programs of President Ferdinand R. Marcos Jr. to free the farmers from the bondage of the soil.

Engr. Joey Sumatra, DAR Assistant Secretary for Field Operations Office and SPLIT National Project Director. (DAR file photo)  

The Secretary noted that field implementers had gone through the difficult process of subdividing the landholdings into individual lots.

These include the CCLOA inventory and data gathering, ARB and landholding field validation, the conduct of segregation and subdivision surveys, which will lead to the generation and registration of individual CLOAs, and finally the distribution, and installation of qualified ARBs.

“Majority of the CCLOAs distributed during the 1990s have already encountered a lot of changes, in so far as the actual tillers and owners of the farmlands, and the current size of the landholdings,” Estrella stressed.

Engr. Joey Sumatra, DAR Assistant Secretary for Field Operations and SPLIT project national director said about 30 percent of the ARBs listed in CCLOAs are no longer around in the area where the landholdings are located, either by abandonment, death or their rights already sold to other individuals.

“We have to undertake field validation process through the disqualification and reallocation proceedings to determine the qualified beneficiaries,” Sumatra said.

Sumatra also cited the need to settle several issues, such as overlapping issues between Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)-covered farmlands and ancestral lands of indigenous communities, land survey to determine portions of landholdings already allocated for non-agricultural uses, and the process of generating electronic titles, among others.

Sumatra said that there is a need to segregate portions of landholdings allocated for non-agricultural uses, such as road networks and basic social facilities before determining the metes and bounds of each subdivided farm lot.

Sumatra explained that consultations and dialogues also took place between and among concerned local governments, the National Commission for Indigenous Peoples, the Land Registration Authority, and the affected parties – the ARBs and the tribal communities, among others.

The SPLIT national project director expressed confidence that they would be able to deliver the task at hand in due time.

437,922 ektarya ng lupa nagawa nang hatiin ng DAR bilang mga indibidwal na lote sa ilalim ng proyektong SPLIT

Iniulat ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na ang Department of Agrarian Reform (DAR) ay nakapaghati-hati na ng 437,922 ektarya ng mga lupang pang-agrikultura noong Disyembre 31, 2022, na nakatakdang ipamahagi sa parehong bilang ng mga kwalipikadong magsasakang-benepisyaryo sa ilalim ng proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT).

Sinabi ni Estrella na nilalayon ng proyektong SPLIT na paghati-hatiin ang dati nang naipamahagi na 146,860 Collective Certificate of Land Ownership Award (CCLOAs) para maging mga indibidwal na titulo ng lupa.

Ang P24.62-bilyong proyekto, na pinondohan ng World Bank at ng pamahalaan ng Pilipinas ay naglalayong mapabuti ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at patatagin ang mga karapatan sa ari-arian ng humigit-kumulang 1.14 milyong agrarian reform beneficiaries (ARBs) na sumasaklaw sa 1.6 milyong ektarya ng mga lupain sa buong bansa.

Ang SPLIT project ay isa sa mga prayoridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palayain ang mga magsasaka sa pagkagapos sa lupa.

Binanggit ng Kalihim na ang mga field implementers ay dumaan sa mahirap na proseso ng paghahati-hati ng mga lupain para maging mga indibidwal na lote.

Kabilang dito ang imbentaryo ng CCLOA at pangangalap ng datos; proseso ng validation ng mga ARB at mga lupain sa mga lalawigan, pagsasagawa ng segregation at subdivision survey, na hahantong sa pagbuo at pagpaparehistro ng mga indibidwal na CLOA, at ang pang huli ay ang pamamahagi at pagtatalaga ng mga kwalipikadong ARB.

“Marami sa mga CCLOA na ipinamahagi noong 1990s ay dumaan na sa maraming pagbabago, tulad ng mga aktwal na nagsasaka at may-ari ng mga lupang sakahan, at ang kasalukuyang sukat ng mga lupain,” diin ni Estrella.

Sinabi ni Engr. Sinabi ni Joey Sumatra, DAR Assistant Secretary for Field Operations at SPLIT project national director, na humigit-kumulang 30 porsiyento ng mga ARB na nakalista sa CCLOA ay wala na sa lugar kung saan matatagpuan ang mga lupain, dahil sa pag-abandona, pagkamatay o ang kanilang mga karapatan ay naibenta na sa iba.

"Kailangan nating isagawa ang proseso ng field validation sa pamamagitan ng mga disqualification at relocation proceedings upang matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo," ani Sumatra.

Binanggit din ni Sumatra ang pangangailangang lutasin ang iba pang mga isyu, tulad ng: mga isyu sa pagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)-covered farmlands at ancestral lands ng mga katutubong pamayanan, survey ng lupa upang matukoy ang mga bahagi ng mga lupain na inilaan na para sa hindi pang-agrikulturang paggamit at ang proseso ng pagbuo ng mga electronic title, bukod sa iba pa.

Sinabi ni Sumatra na kailangang paghiwalayin ang mga bahagi ng mga lupain na inilaan para sa mga hindi pang-agrikulturang gamit, tulad ng mga sangay ng kalsada at mga pangunahing panlipunang pasilidad bago tukuyin ang mga sukat at hangganan ng bawat nahating lupang sakahan.

Ipinaliwanag ni Sumatra na naganap din ang mga konsultasyon at diyalogo sa pagitan ng mga kinauukulang lokal na pamahalaan, ang National Commission for Indigenous Peoples, ang Land Registration Authority at ang mga apektadong partido – ang mga ARB at ang mga komunidad ng tribo, bukod sa iba pa.

Nagpahayag ng kumpiyansa ang SPLIT national project director na maipapatupad nila ang gawain sa takdang panahon.