Pangasinan military and police veterans seek DAR assistance to qualify as agrarian reform beneficiaries

DAR Regional Director Maria Ana B. Francisco welcomes Deputy Chief of Police Major Rommel Sembrano of the Urdaneta Police Office (center) and shakes the hand of another veteran.

URDANETA CITY, Pangasinan — Pangasinan military and police veterans have sought the assistance of the Department of Agrarian Reform through Regional Director Maria Ana B. Francisco to discuss the possibility of becoming an agrarian reform beneficiary (ARB) under the government’s comprehensive agrarian reform program (CARP).

Francisco said that section 40 of the amended Comprehensive Agrarian Reform Law, lists landless veterans, retirees, surrenderers, and other similar beneficiaries as those who shall be considered potential land awardees under the CARP.

President Ferdinand R. Marcos Jr., in his State of the Nation Address (SONA) last year also ordered the distribution of 52,000 hectares of unused government agricultural lands, under Executive Order (EO) No. 75, series of 2019, to qualified ARBs.

EO 75 directs the identification of all idle government-owned lands (GOL) which are dedicated or suitable for agriculture for distribution to qualified ARBs.

“Secretary Conrado Estrella III has directed us to speed up the identification and validation of idle government-owned lands so we can distribute these the soonest possible time,” Francisco said.

DAR Regional Director Maria Ana B. Francisco with the government veterans from AFP and PNP.

The DAR issued a memorandum last January directing all DAR regional and provincial officers to start processing applications of retired personnel of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, rebel-returnees, and agricultural graduates.

“This memorandum was issued because the DAR has been receiving numerous requests from these applicants seeking assistance to become or be identified as a potential ARB. We will be following rules and guidelines set by the government to know if these applicants are qualified,” Francisco said.

The government veterans, headed by Deputy Chief of Police Major Rommel Sembrano of the Urdaneta Police Office, along with the AFP and PNP retirees, saw the announcement on the DAR’s Official Facebook account instructing government veterans, rebel-returnees, and agriculture graduates, to visit any DAR offices near them to find out if they are qualified to become an ARB.

Francisco informed the applicants that the provincial office is accepting applications for the program, but there are presently no identified government-owned lands suited for agriculture and distribution in Pangasinan.

All interested applicants were encouraged to visit the Legal Division before applying for the program so they can first be oriented on the Department’s policy on land acquisition and distribution.

Mga military at police veterans sa Pangasinan humingi ng tulong sa DAR para maging kwalipikado bilang agrarian reform beneficiary

URDANETA CITY, Pangasinan — Humingi ng tulong sa Department of Agrarian Reform (DAR) ang mga military at police veterans ng Pangasinan sa pamamagitan ni Regional Director Maria Ana B. Francisco upang talakayin ang posibilidad na maging agrarian reform beneficiary (ARB) ng comprehensive agrarian reform program (CARP) ng pamahalaan.

Sinabi ni Francisco na ang section 40 ng inamyendahang Comprehensive Agrarian Reform Law, ay naglilista ng mga walang lupang beterano, retirado, mga sumuko, at iba pang katulad na benepisyaryo bilang mga dapat ituring na potensyal na mapagkakalooban ng lupa sa ilalim ng CARP.

Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang State of the Nation Address (SONA) noong nakaraang taon, na ipamahagi ang 52,000 ektarya ng hindi nagamit na mga lupang pang-agrikultura na pag-aari ng pamahalaan, sa ilalim ng Executive Order No. 75, series of 2019, sa mga kuwalipikadong ARB.

Sa ilalim ng EO 75, inaatasan ang lahat ng sangay ng pamahalaan sa pagtukoy sa lahat ng mga nakatiwangwang na government-owned lands (GOL) na nakalaan o angkop para sa agrikultura para ipamahagi sa mga kwalipikadong ARB.

"Inatasan kami ni Secretary Conrado Estrella III, na pabilisin ang pagkilala at pag-validate ng mga nakatiwangwang na lupaing pag-aari ng pamahalaan upang maipamahagi namin ang mga ito sa lalong madaling panahon," ani Francisco.

Naglabas ang DAR ng memorandum noong Enero na nag-uutos sa lahat ng DAR regional at provincial officers na simulan ang pagproseso ng mga aplikasyon ng mga retiradong tauhan ng AFP, PNP, mga rebel-returnees, at mga nagtapos sa kursong agrikultura.

“Inilabas ang memorandum na ito dahil ang DAR ay nakatatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga aplikante na humihingi ng tulong upang maging o matukoy bilang isang potensyal na ARB. Susunod tayo sa mga alituntunin na itinakda ng pamahalaan para malaman kung kwalipikado ang mga aplikanteng ito,” ani Francisco.

Nakita ng mga beterano ng gobyerno, na pinamumunuan ni Deputy Chief of Police Major Rommel Sembrano ng Urdaneta Police Office, kasama ang AFP at PNP retirees, ang anunsyo sa Opisyal na Facebook account ng DAR kung saan inatasan ang mga beterano ng pamahalaan, rebel-returnees, at agriculture graduates, na bisitahin ang anumang malapit na tanggapan ng DAR upang malaman kung sila ay kwalipikadong maging ARB.

Ipinaalam ni Francisco sa mga aplikante na ang kanilang tanggapang panlalawigan ay tumatanggap ng mga aplikasyon para sa programa, ngunit sa kasalukuyan ay wala pang natukoy na mga lupaing pag-aari ng pamahalaan na angkop para sa agrikultura at maipamamahagi sa Pangasinan.

Ang lahat ng interesadong aplikante ay hinikayat na bumisita sa Legal Division ng DAR bago mag-apply para sa programa upang maipaalam sa kanila ang mga patakaran ng DAR sa pagkuha at pamamahagi ng lupa.