Negros Oriental cooperative advances through agri-credit and microfinance programs

The Bonbonon Farmers Agrarian Reform Multi-Purpose Cooperative (BOFARMPUCO) in Negros Oriental.

Twenty-two years ago, in Barangay Bonbonon, seven kilometers from the municipality of Siaton, in Negros Oriental, a group of 13 agrarian reform beneficiaries (ARBs) was organized by the Department of Agrarian Reform (DAR) and registered with the Cooperative Development Authority (CDA) as the Bonbonon Farmers Agrarian Reform Multi-Purpose Cooperative (BOFARMPUCO).

From then on, the cooperative’s meager capital of P3,800.00 has reached P27,958,900.00.

The coop’s struggles started when the Belgian Integrated Agrarian Support Project (BIARSP) granted BOFARMPUCO 20 heads of Carabao in 2001 under its AgriCredit Program.

The organization tried to expand the program but unfortunately due to a lack of system in the collection of accounts, and no proper recording, and monitoring, the cooperative suffered financially. Like a domino, it had affected many aspects of the operation of the business.

In 2005, with new management, the cooperative, challenged by the past failure, accessed credit with an annual interest of 8.5 % from the United Coconut Planters Bank (UCPB) for a credit line of P1M intended for Agri-credit re-lending to their members.

“At the start, we felt the need of the members to uplift their lives. We also saw it as an opportunity for an additional service of the cooperative aside from generating jobs for the members,” Edelyn Madal, General Manager of BOFARMPUCO, said.

In the same year, BOFARMPUCO also started its Savings Program with an initial capital of P4,322.00. With more determination and discipline, BOFARMPUCO slowly picked up the pieces and started to rise towards achieving its Vision to be a strong and sustainable Cooperative in Negros Oriental.

With the mission of providing financial and social services for the socio-economic development of the community in Negros Oriental, BOFARMPUCO in 2008 under the World Bank Project, accessed credit from the National Association of Training Centers for Cooperatives (NATCCO) with a credit line of P10M, initially released with P5M in the same year.

By this time, BOFARMPUCO had opened its Siaton branch which was located at the heart of the town.

In the succeeding years, BOFARMPUCO increased its share capital to P22,356,108.38 and savings deposit of P3,570,798.66. The cooperative had to open a collection center in the town of Sta. Catalina, Negros Oriental in 2011 for those members living in the southern tip of the province.

In 2014, the second year of the implementation of the Agrarian Production Credit Program (APCP), BOFARMPUCO, through the DAR’s assistance had accessed credit through the Land Bank of the Philippines (LBP) for crop production with an initial release of P2M. By this time BOFARMPUCO had already 3,356 members with a share capital of P6,941,114.43 and a savings deposit of P10,099,796.23.

They had increased their credit line to P20M in the succeeding years. They had cumulative APCP releases of P26.1M at the end of 2019.

Aside for their APCP Loan, in 2018 BOFARMPUCO also availed of a business loan from the Department of Trade and Industry (DTI) under the P3 Program with a 2 % interest per year. Their approved credit line was 20M. As of today, they have a balance of P9.5M.

“As the demand of our clientele increased, our credit line also increased. We never stopped seeking opportunities from the different government credit programs at a lower interest,” Madal said.

As to credit policy implementation, the loanable amount is capacity-based. The coop conducts proper character or background investigations, proper or effective collection, and proper monitoring of accounts.

”We visit the member or borrowers with micro-entrepreneur businesses and also the farms of those who availed of agri-production loan. For those in crop production and business enterprise, we help them increase their income by helping them in their marketing. All of these are stipulated in our policy,” she added.

Today BOFARMPUCO with a maturity level of five, has two branches (Siaton and Manjuyod) and two satellite offices (Sta. Catalina and Zamboanguita) with a total of 33 employees. The cooperative has a total of 7,665 members (5,263 male, 5,263 female) of which 2,154 are ARB members. It has a total asset of P156,874,100.00, a share capital of P27,958,900.00, and savings deposit of P86,460,937.00.

Indeed, with the blessings from above, opportunities knocked to the cooperative not just once, but several times, a precious prize to them for being non-quitters to struggles in life. (By: Joanne R. Tolentino)

Kooperatiba sa Negros Oriental umusbong dahil sa agri-credit at microfinance program

Dalawampu't-dalawang taon na ang nakararaan, sa Barangay Bonbonon, pitong kilometro mula sa munisipalidad ng Siaton, sa Negros Oriental, isang grupo ng 13 agrarian reform beneficiaries (ARBs) ang inorganisa ng Department of Agrarian Reform (DAR) at naparehistro sa Cooperative Development Authority (CDA) bilang Bonbonon Farmers Agrarian Reform Multi-Purpose Cooperative (BOFARMPUCO).

Mula nga noon, sa pinagmulang kakarampot na kapital ng kooperatiba na P3,800.00, ito ay umabot na sa P27,958,900.00.

Nagsimula ang pakikibaka ng koop nang bigyan ng Belgian Integrated Agrarian Support Project (BIARSP) ang BOFARMPUCO ng 20 kalabaw noong 2001 sa ilalim ng AgriCredit Program nito.

Sinubukan ng organisasyon na palawakin ang programa ngunit sa kasamaang palad dahil sa kakulangan ng sistema sa pagkolekta ng mga account, walang maayos na recording at monitoring, nagdusa ang kooperatiba sa pananalapi. Tulad ng isang domino, naapektuhan nito ang maraming aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo.

Noong 2005, sa isang bagong pamamahala, ang kooperatiba, na hinamon ng nakaraang kabiguan, ay nag-access ng kredito na may taunang interes na 8.5 % mula sa United Coconut Planters Bank (UCPB) para sa linya ng kredito na P1M na nilayon para sa Agri-credit re-lending sa kanilang mga miyembro.

“Sa simula naramdaman namin ang pangangailangan ng mga miyembro na iangat ang kanilang buhay. Nakita rin namin ito bilang isang pagkakataon para sa karagdagang serbisyo ng kooperatiba bukod sa pagbuo ng mga trabaho para sa mga miyembro,” ani Edelyn Madal, General Manager ng BOFARMPUCO.

Sa parehong taon, sinimulan din ng BOFARMPUCO ang kanilang Savings Program na may paunang kapital na P4,322.00. Nang may higit na determinasyon at disiplina, dahan-dahang kinuha ng BOFARMPUCO ang mga piraso at nagsimulang umangat tungo sa pagkamit ng Vision nito na maging isang matatag at sustainable na kooperatiba sa Negros Oriental.

Sa misyon ng pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal at panlipunan para sa sosyo-ekonomikong pag-unlad ng komunidad sa Negros Oriental, ang BOFARMPUCO noong 2008 sa ilalim ng World Bank Project, ay nakakuha ng credit mula sa National Association of Training Centers for Cooperatives (NATCCO) na may credit line na P10M , na unang inilabas ang P5M sa parehong taon.

Sa panahong ito, binuksan na ng BOFARMPUCO ang sangay nito sa Siaton na matatagpuan sa gitna ng bayan.

Sa mga sumunod na taon, tumaas ang share capital ng BOFARMPUCO sa P22,356,108.38 at savings deposit na P3,570,798.66. Kinailangan ng kooperatiba na magbukas ng collection center sa bayan ng Sta. Catalina, Negros Oriental noong 2011 para sa mga miyembrong naninirahan sa katimugang dulo ng lalawigan.

Noong 2014, sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng Agrarian Production Credit Program (APCP), ang BOFARMPUCO, sa tulong ng DAR ay naka-access ng credit sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines (LBP) para sa produksyon ng pananim na may inisyal na release na P2M. Sa ngayon ay mayroon nang 3,356 na miyembro ang BOFARMPUCO na may share capital na P6,941,114.43 at savings deposit na P10,099,796.23.

Sa mga sumunod na taon, tumaas na ang kanilang credit line sa P20M. Nagkaroon sila ng pinagsama-samang releases mula sa APCP na P26.1M sa pagtatapos ng 2019.

Bukod sa kanilang APCP Loan, noong 2018 ay nag-avail din ang BOFARMPUCO ng business loan mula sa Department of Trade and Industry (DTI) sa ilalim ng P3 Program na may 2% na interes kada taon. Ang kanilang naaprubahang linya ng kredito ay 20M. Sa ngayon ay mayroon silang balanseng P9.5M.

“Habang tumaas ang demand ng aming mga kliyente, tumaas din ang aming linya ng kredito. Hindi kami tumigil sa paghahanap ng mga pagkakataon mula sa iba't ibang programa ng kredito ng gobyerno sa mas mababang interes," ani Madal.

Tungkol sa pagpapatupad ng patakaran sa kredito, ang halaga ng pautang ay nakabatay sa kapasidad. Ang koop ay nagsasagawa ng wastong karakter o background investigations, maayos o epektibong koleksyon, at wastong pagsubaybay sa mga account.

“Binibisita namin ang mga miyembro o nanghihiram na may mga negosyong micro entrepreneur at pati na rin ang mga sakahan ng mga nag-a-avail ng agri-production loan. Para sa mga nasa crop production at business enterprise, tinutulungan namin silang madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa kanilang marketing. Ang lahat ng ito ay nakasaad sa aming patakaran,” dagdag pa niya.

Ngayon ang BOFARMPUCO na nasa maturity level five, ay mayroong dalawang sangay (Siaton at Manjuyod) at dalawang satellite offices (Sta. Catalina at Zamboanguita) na may kabuuang 33 empleyado. Ang kooperatiba ay may kabuuang 7,665 miyembro (5,263 lalaki, 5,263 babae) kung saan 2,154 ay mga miyembrong ARB. Mayroon itong kabuuang asset na P156,874,100.00, share capital na P27,958,900.00 at savings deposit na P86,460,937.00.

Totoo na sa mga pagpapala mula sa itaas, ang mga pagkakataon ay kumatok sa kooperatiba hindi lamang isang beses, ngunit makailang beses, isang mahalagang premyo para sa kanila bilang mga hindi sumusuko sa mga pagsubok ng buhay.