Farmer's grandson finally receives land title after 45-year struggle

DAR Bicol Regional Director Reuben Theodore C. Sindac congratulates Salvador “Buddy” Solmiano, Jr, grandson of farmer Felomino Solmiano, for finally receiving the Emancipation Patent (EP) for his family's cherished land.

SALVADOR "BUDDY" SOLMIANO JR., grandson of farmer Felomino Solmiano, has finally received the Emancipation Patent (EP) for his family's cherished land after 45 years of struggle.

The 2.3-hectare land planted with rice, vegetables, and fruits is located in Barangay Telegrafo, five kilometers from San Jose proper, Camarines Sur.

"Growing up, I witnessed the daily struggles faced by my grandfather’s family in tilling the land. I promised myself that I would carry on their legacy because this land has been feeding our family for decades now," said Mang Buddy, a farmer-fisherman.

Mang Buddy's grandfather and father struggled for their land title for nearly 45 years, dealing with a difficult bureaucratic process and enduring multiple setbacks.

He was one of the fortunate farmers who met President Ferdinand R. Marcos, Jr. when he came to Camarines Sur on March 16, his first presidential visit to this province.

Salvador “Buddy” Solmiano, Jr. with his land title, poses with DAR-Bicol officials.

"While I was waiting for my turn to receive the motorized banca from BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources), President Marcos approached me. I am grateful to our President for letting me to speak with him at that moment."

Mang Buddy got the President's ear by telling him about his family's stories and concerns.

"I conveyed my sentiments to him and was not disappointed. He listened promptly and acted quickly on my plea," he recounted.

"The President's prompt intervention paved the way for the issuance of the land title, which I am now holding," he said.

Mang Buddy is one of the 1,172 agrarian reform beneficiaries (ARBs) in Bicol who received electronic land titles (e-titles) from the Department of Agrarian Reform (DAR) on Friday, July 7, at the Fuerte Camarines Sur Sports Complex in Pili, Camarines Sur.

President Marcos signed the New Agrarian Emancipation Act of 2023, which will write off the P57.56 billion debt owed by 610,054 ARBs countrywide.

"I'm emotional today because my grandfather and father have both died without seeing their dream of owning the land become a reality. Now that I am close to 63 years old, I am overjoyed because I am one of the thousands of farmers from Bicol and around the country who have witnessed this historic moment,” said Mang Buddy during his acceptance speech at the event.

"I have waited for this for a long time, from my grandfather and father, and now the land finally belongs to me, to our family," he added.

Mang Buddy envisions a brighter future for himself and his family now that he has possession of the land title.

"My heartfelt thanks to President Marcos, and Secretary Conrado M. Estrella III for this land. I now don’t fear the future because I have this land to pass on to my children. This land title symbolizes not only ownership for us [farmers], but also an answered prayer, fulfilled dreams, transformed lives, new hope, and the promise of a bountiful future for our families and our nation," he said.

Mang Buddy likewise thanked DAR Regional Director Reuben Theodore C. Sindac, DAR Provincial Agrarian Reform Program Officers Renato O. Bequillo, Rodel C. Martirez, Adonis H. Dolanas, and Municipal Agrarian Reform Program Officer Jemma C. Belaro, who stood by his side and provided unwavering support throughout his long struggle.

"The land you have given is a gift from God that I will cherish, ensuring that my family's connection to the land continues for many years to come. I swear to improve this land to the best of my ability, with the help of my family and the Divine Creator. Thank you to everyone," exclaimed Mang Buddy.

Mang Buddy's victory exemplifies the strength of perseverance and becomes a beacon of hope to other farmers facing similar situations.

Apo ng magsasaka napagkalooban ng lupa matapos ng 45-taong pakikibaka

Nakatanggap na ng Emancipation Patent (EP) si Salvador "Buddy" Solmiano Jr., apo ng yumaong magsasaka na si Felomino Solmiano, para sa lupain ng kanyang pamilya matapos ang 45 taon pakikibaka.

Ang 2.3-ektaryang sakahan na tinatamnan ng palay, gulay, at mga prutas ay matatangpuan sa sa Barangay Telegrafo, limang kilometro mula sa San Jose proper, Camarines Sur,

"Sa aking paglaki, nasaksihan ko ang araw-araw na pakikibaka na kinakaharap ng pamilya ng aking lolo sa pagbubungkal ng lupa. Ipinangako ko sa aking sarili na aking ipagpatuloy ang kanilang pamana dahil ang lupaing ito ay nagpapakain sa aming pamilya sa loob ng maraming dekada," ani Mang Buddy, isang magsasaka at mangingisda.

Ang lolo at ama ni Mang Buddy ay nakipaglaban para sa kanilang titulo ng lupa sa loob ng halos 45 taon, humarap sa isang mahirap na proseso ng burukrasya at nagtiis ng maraming dagok.

Isa siya sa mga mapalad na magsasaka na nakilala si Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. nang siya ay dumating sa Camarines Sur noong Marso 16, ang unang pagbisita ng Pangulo sa lalawigang ito.

"Habang naghihintay ako para makatanggap ng de-motor na bangka mula sa BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources), nilapitan ako ni Pangulong Marcos. Nagpapasalamat ako sa ating Pangulo na hinayaan akong makausap siya sa sandaling iyon."

Nakinig ang Pangulo sa mga kuwento at alalahanin ni Mang Buddy sa kanyang pamilya.

"Ipinarating ko ang aking mga suliranin sa kanya at hindi ako nabigo. Nakinig siya kaagad at mabilis siyang kumilos sa aking mga kahilingan," pagkukwento ni Mang buddy.

“Ang maagap na interbensyon ng Pangulo ay naging daan para mailabas ang titulo ng lupa, na hawak ko ngayon,” aniya.

Isa si Mang Buddy sa 1,172 agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Bicol na nakatanggap ng electronic land titles (e-titles) mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) noong Biyernes, Hulyo 7, sa Fuerte Camarines Sur Sports Complex sa Pili, Camarines Sur.

Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang New Emancipation Act of 2023, na magbubura sa P57.56 bilyon na utang ng 610,054 ARB sa buong bansa.

“Emosyonal ako ngayon dahil parehong namatay ang aking lolo at ama nang hindi nakikitang natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng lupa. Ngayong malapit na ako sa 63 taong gulang, labis akong natuwa dahil isa ako sa libu-libong magsasaka mula sa Bicol at sa buong bansa na nakasaksi sa makasaysayang sandaling ito,” ani Mang Buddy sa kanyang acceptance speech sa okasyon.

"Matagal ko itong hinintay, mula sa aking lolo at ama, at sa wakas ay sa akin na ang lupa, sa aming pamilya na ito," dagdag niya.

Inaasahan ni Mang Buddy ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ngayong hawak na niya ang titulo ng lupa.

"Ang aking taos-pusong pasasalamat kina Pangulong Marcos, at Secretary Conrado M. Estrella III para sa lupaing ito. Hindi na ako natatakot sa hinaharap dahil mayroon akong lupa na ipamamana sa aking mga anak. Ang titulo ng lupang ito ay sumisimbolo hindi lamang sa pagmamay-ari para sa aming mga magsasaka, ngunit ito’y isang sinagot na panalangin, natupad na pangarap, binago ang buhay, bagong pag-asa, at ang pangako ng masaganang kinabukasan para sa ating mga pamilya at sa ating bansa," aniya.

Nagpasalamat din si Mang Buddy kay DAR Regional Director Reuben Theodore C. Sindac, DAR Provincial Agrarian Reform Program Officers Renato O. Bequillo, Rodel C. Martirez, Adonis H. Dolanas, at Municipal Agrarian Reform Program Officer Jemma C. Belaro, na tumayo sa tabi niya at nagbigay ng walang patid na suporta sa kanyang mahabang pakikibaka.

"Ang lupang ipinagkaloob ay isang regalo mula sa Diyos na aking pahahalagahan. Sisiguruhin ko ang koneksyon ng aking pamilya sa lupain ay magpapatuloy sa maraming mga darating na taon. Ako ay sumusumpa na pagyayamanin ang lupang ito sa abot ng aking makakaya, sa tulong ng aking pamilya at ang Banal na Lumikha. Salamat sa lahat," bulalasa ni Mang Buddy.

Ang tagumpay ni Mang Buddy ay nagpapakita ng lakas ng tiyaga at nagiging tanglaw ng pag-asa sa ibang magsasaka na nahaharap sa katulad na sitwasyon.