DAR Negros Occidental-2 partners with Central Philippine State University to support CARP

(File Photo)

The Department of Agrarian Reform–Negros Occidental 2 and the Central Philippine State University (CPSU) will enter into an agreement to conduct various collaborations to support the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) by introducing projects to be implemented this year.

Provincial Agrarian Reform Program Officer I Enrique Paderes said in a conference held on Wednesday, January 6, at CPSU-Kabankalan Campus in Barangay Camingawan in Kabankalan City, that both institutions identified their respective projects and programs, which will be the focus of the said partnership.

“We have decided to team up with CPSU to strengthen our information, education and communication strategies to reach a wider scope of agrarian reform beneficiaries (ARBs) and to encourage various sectors to continue providing support for the DAR to improve the implementation of CARP in Negros Occidental,” Paderes said.

Paderes said included among the projects to be implemented is the provision of assistance by the CPSU to the DAR by introducing useful and productive farming and agriculture technologies to help boost the household income of ARBs Organizations (ARBOs) in South Negros Occidental.

As part of the communication plan, a radio program will soon be aired over CPSU’s Radyo Muscovado to help in the dissemination of information regarding the agency various support services, programs, and projects.

Other proposed collaborations include the formation of ARBs and Student’s Agraryo Trainers and Broadcasters Guild, Youth CARP Warriors, conduct of non-academic activities that will help instill in the minds of students and youths the importance of CARP and agriculture.

The agency and the university will also partner for the drafting and launching of the training modules both for ARB and non-ARBs such as Agri-Tekno Komiks, Titulo Dos, and The Southern Echo.

CPSU President Dr. Aladino Moraca welcomed the DAR-CPSU partnership which he considered as one of the breakthroughs to both government institutions that have a common goal of improving the lives of their stakeholders.

“This initiative is a welcome development for the institution especially that CPSU is aiming to become a leading institution in local and global development through instruction, research, extension, and production with an effective partnerships with other stakeholders," Moraca said.

OIC-PARPO II Arnulfo Figueroa expressed his gratitude to CPSU-Kabankalan for always supporting the mandates of the DAR through strong collaborations for the attainment of effective and efficient CARP implementation.

"I personally would like to thank CPSU through the strong leadership of Dr. Moraca for always believing in DAR and for opening its door through various opportunities that would surely help our agrarian reform communities and future agriculture champions," Figueroa said.

Figueroa said that at present, there are already sets of training already lined-up to materialize all the plans under the said partnership.

The official signing of the Memorandum of Agreement between the two agencies is scheduled on January 28, this year.

Present also during the conference are Graduate School Program Dean Dr. Mae Flor Posadas, Director of Development Communication and Information Office Dr. Flora Lingamen Carpio, Senior Agrarian Reform Program Officer Diona Molina and Provincial Communications Group Layout Artist Chester Keith Cabreros.

DAR-Negros Occidental-2 at Central Philippine State University magkatuwang na magsasagawa ng proyekto bilang suporta sa CARP

Ang Department of Agrarian Reform - Negros Occidental 2 at ang Central Philippine State University ay nagkasundo na magtutulungan sa pagpapatupad ng mga proyekto bilang suporta sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) para sa taong 2021.

Sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program Officer I Enrique Paderes sa pagpupulong n ginanap noong Miyerkules, Enero 6 sa CPSU-Kabankalan Campus sa Barangay Camingawan sa Kabankalan City, na ang dalawang institusyon ay tumukoy ng kani-kanilang mga proyekto at programa na magiging sentro ng nasabing ugnayan.

"Napagpasyahan naming makipag-ugnayan sa CPSU upang mapalakas ang aming impormasyon, edukasyon at komunikasyon maabot ang mas malawak na saklaw ng aming mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) at hikayatin din ang iba`t ibang sektor na magpatuloy sa pagbibigay ng kanilang suporta para sa pagpapatupad ng CARP sa Timog ng Negros Occidental, "sabi ni Paderes.

Bilang bahagi ng plano sa komunikasyon, isang programan sa radio ang ie-ere sa Radyo Muscovado ng CPSU upang tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa iba’t-ibang suportang serbisyo, programa at proyekto ng ahensiya.

Ang iba pang iminungkahing pakikipagtulungan ay kinabibilangan ng pagbuo ng mga ARB at Student's Agraryo Trainers at Broadcasters Guild, Youth CARP Warriors, pagsasagawa ng mga aktibidad na hindi pang-akademiko na makakatulong na itanim sa isip ng mga mag-aaral at kabataan ang kahalagahan ng CARP at agrikultura.

Ang ahensya at unibersidad ay makikipagtulungan din para sa pagbalangkas at paglulunsad ng mga modyul ng pagsasanay para sa ARBs at mga hindi ARBs tulad ng Agri-Tekno Komiks, Titulo Dos at The Southern Echo.

Tinanggap naman ng Pangulo ng CPSU na si Dr. Aladino Moraca ang planong magkatuwang na pakikipag-ugnayan ng DAR at CPSU na itinuturing niya na isa sa matagumpay na aktibidad ng dalawang ahensiya dahil sa magkatulad nitong layunin na mapaunlad ang kabuhayan ng kanilang mga kliyente.

"Ang hakbangin na ito ay isang magandang mithiin para sa institusyon lalo na ang CPSU ay naglalayong maging isang nangungunang institusyon sa lokal at pandaigdigan sa pamamagitan ng pagtuturo, pagsasaliksik, pagpapalawak at paggawa na may mabisang pakikipagsosyo sa ibang mga stakeholder," sabi ni Moraca.

Nagpahayag naman si OIC-PARPO II na si Arnulfo Figueroa ng kanyang pasasalamat sa CPSU-Kabankalan dahil sa patuloy na pagsuporta sa mga mandato ng DAR sa pamamagitan ng matitibay na pakikipagtulungan para makamit ang mabisa at mahusay na pagpapatupad ng CARP.

"Personal kong pinasasalamatan ang CPSU sa pamumuno ni Dr. Moraca dahil sa paniniwala sa DAR at sa pagbubukas ng pintuan nito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iba`t ibang mga oportunidad na tiyak na makatutulong sa aming mga pamayanan ng repormang agraryo at sa mga hinaharap na kampeon sa agrikultura," ani Figueroa.

Sinabi ni Figueroa na aa ngayon ay mayroon ng nakalinyang mga hanay ng mga pagsasanay upang maisakatuparan ang lahat ng mga plano sa ilalim ng nasabing pakikipagtulungan.

Ang opisyal na paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya ay naka-iskedyul sa Enero 28, ngayong taon.

Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Grgraduate School Program Dean Dr. Mae Flor Posadas, Direktor ng Development Communication and Information Office Dr. Flora Lingamen Carpio, Senior Agrarian Reform Program Officer Diona Molina at Provincial Communication Group Lay-out Artist na si Chester Keith Cabreros.