DAR, LBP aramidenda a simple ti imbestigasyon ken pannakaited ti gatad a naikkeddeng kadagiti dagdaga a nairaman ti CARP

Sekretaryo Bernie F. Cruz (file)

The Departamento ti Agrarian Reform (DAR) ken Land Bank of the Philippines (LBP) pinasimpleda ti pamay-an ken kasapulan a dokumento tapno mapapardas ti pannaka-aramid ti imbestigasyon diay talon ken gatad a bayadan kadagiti amin nga aramiden kadagiti dagdaga a nairaman ti Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Sekretaryo ti DAR Bernie F. Cruz naibagana a ti karit ti pannakakumpleto ti panagtagikua ti daga ken pannakabunnong (LAD) ti pananaka-aramid kadagiti nabatbati a pribado a mataltalon a dagdaga ti agsubli-subli a pakaseknan ti pannakapaitungpal ti CARP.

“Ti agdama a nadur-as a panangipagna ti ahensya namagtignay ti DAR a nainayon ti pannagbalbaliw a nagresulta ti pannaka-ipaay ti na namaymayat a pannakaaramid ti LAD,” kunana.

Kuna ni Cruz, ti napasimple a pannaka-aramid ti LAD agdalan babaen ti Administrative Order No. 1, Series of 2022 managan ti “Amendment to DAR Adminstrative Order No. 1, Series of 2020, Entitled Guidelines Simplifying the Land Acquisition and Distribution Process on CARP-Covered Private Agricultural Lands,” a ti kamaudianan mangpapartak ti pannakabunong dagiti dagdaga kadagiti agrarian reform beneficiaries.

“Babaen ti AO, ti DAR ken LBP a nadagup nga imbestigasyon ti talon (Joint Field Investigation-JFI) ti bunggoy a mangaramid ti imbestigasyon kadagiti taltalon maibatay to naaprobaran a survey plan (ASP) wenno ti naipauna a kopya ti survey plan (AdvSP) tapno mapaneknekan dagiti linaon ti claim folders nga agbalin a pangibasaran ti gatad ti nasao a daga,” nakunana.

Kinunana a ti LBP mangted ti nainkalintegan a gatad a kas subad maibatay ti Field Investigation Report (FIR) ken ASP wenno AdvSP ti nasao a daga.

“Kalpasan ti pannaka-aramid ti nainkalintegan a gatad, ti LBP isagana na ken ipanan na ti Memorandum of Valuation, a kaddua ti Land Valuation Worksheet ti DAR Provincial Office (DARPO) ta maisagana ti Notice of Land Valuation and Acquisition,” kinunana.

Imbaga ni Cruz a ti LBP ideposito na ti kuarta a kasukat a naglakoan ken Agrarian Reform bonds, kalpasan ti pannakaawat ti Order to Deposit Land Owner’s Compensation a kadduaen ti kopya ti ASP a naggapu ti DARPO.  Ti LBP mangited ti Certificate of Deposit (COC) ti las-ud ti tallo nga aldaw ti panagbabangko manipud ti pannakaidepositona.

“Ti COD, ASP ken dadduma pay a kasapulan a documento isu ti mausar a  pangibasaran ti Registry of Deeds (ROD) a mangwaswas ti titulo ti daga a naited babaen ti CARP, kaso ti dagup ti sakopen. Maited ti Transfer Certificate of Title (TCT) wenno Original Certificate of Title (OCT) iti nagan ti Republika ti Pilipinas (RP) ken titulo met ti nagtalinaed a kalawa ti daga, kalpasan ti natulnog a panangited ti maikaddua a kopya ti makinbagi (Owner’s Duplicate Copy- ODC) a titulo,” innayon na.

Ingunamgunam ni Cruz a ti LBP aramiden na ti claim folder agingga ti pannakaited ti Memorandum of Valuation, ti las-ud ti 20 nga aldaw kalpasan ti pannakaawat ti kumpleto a documento.

Ti JFI a bunggoy ket buklen ti nadutokan nga empleyado nga aggapu ti DAR Provincial Office wenno Municipal Office, kameng ti Barangay Agrarian Reform Council (BARC), agtagikua ti daga wenno tay naituding a mangibagi kanyada, naituding a mangibagi ti Barangay Council, mangibagi ti Municiapal wenno Provincial Agricultural Office ti Departamento ti Agriculture, ta no adda adda saludsod panggep ti daga ket mayat a matalon ken ti Department of Environment and Natural Resources- Community or Provincial Environment and Natural Resources offices, no adda saludsod panggep ti 18% bakras.

Imbaga ni Cruz nga amin a maseknan a DAR field offices ket kasapulan nga ipayam-ammoda ti maiyannatop a maaramid a pamuspusan tapno agtultuloy ti LAD a maiyannatop nga aramid ken tiempo a naikabil ti AO.