DAR Surigao del Norte presents its own set of farm business school graduates

The farmer graduates from DAR’s Farm Business School (FBS)  in Alegria, Surigao del Norte.

A total of thirty-two (32) farmer-members this time from the San Juan Producers Association (SJPA) in Alegria, Surigao del Norte have transformed themselves into farmer-entrepreneurs as they graduate from the Department of Agrarian Reform’s (DAR) Farm Business School (FBS) in Surigao del Norte.

DAR OIC-Provincial head Maria Elizabeth De Guzman said the FBS aims to develop the agrarian reform beneficiaries (ARBs) into agricultural entrepreneurs to promote farming as one of the businesses where ARBs could draw big earnings.

“This activity aims to help the farmers upgrade their knowledge and skills in developing competitive farm enterprises that will open opportunities for them to earn more,” she said.

De Guzman disclosed that the 32 ARBs were trained on various entrepreneurial skills and advanced farming practices covering a total of 25 sessions.

She said that the FBS has empowered the participants to make the lands awarded to them by the DAR change their lives and the lives of others by properly managing their lands and their products in terms of marketing their various crops.

“Your active participation in this activity shows that you are now ready for the challenge that awaits you as you are now one step ahead to become Agripreneurs!,” she said.

The FBS can be compared to an educational system designed to provide the farmers with techniques to maximize their agricultural products to earn more profit, learn marketing strategies, and other opportunities to uplift their living conditions.

DAR Surigao del Norte nagkaroon ng sariling hanay ng mga nagtapos sa farm business school

May kabuuang tatlumput-dalawa (32) mga magsasakang-miyembro sa pagkakataong ito mula sa San Juan Producers Association (SJPA) ng Alegria, Surigao del Norte, ang naging magsasakang-negosyante nang magtapos sila sa Farm Business School (FBS) ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa Surigao del Norte.

Sinabi ni DAR OIC-Provincial head Maria Elizabeth L. De Guzman na layunin ng FBS na turuan ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) na maging mga agricultural entrepreneur upang isulong ang pagsasaka bilang isa sa mga negosyo kung saan ang mga ARBs ay maaaring kumita ng mas malaki.

"Ang aktibidad na ito ay naglalayong tulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng competitive farm enterprises na magbubukas ng mga oportunidad para sa kanila na kumita ng mas malaki," aniya.

Ibinunyag ni De Guzman na ang 32 ARBs ay sinanay sa iba't ibang kaalaman sa pagnenegosyo at advance farming practices na sumasaklaw sa kabuuang 25 sesyon.

Sinabi niya na ang FBS ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga kalahok upang ang mga lupaing ipinagkaloob sa kanila ng DAR ay makapagpabago ng kanilang buhay at buhay ng iba sa pamamagitan ng maayos na pamamahala sa kanilang mga lupain at kanilang mga produkto sa mga tuntunin ng pagbebenta ng kanilang iba't ibang mga pananim.

“Ang inyong aktibong pakikilahok sa aktibidad na ito ay nagpapakita na kayo ay handa na para sa hamon na naghihintay sa inyo dahil kayo malapit nang maging Agripreneur,” aniya.

Ang FBS ay maihahalintulad sa isang sistemang pang-edukasyon na idinisenyo upang mabigyan ang mga magsasaka ng mga pamamaraan upang i-maximize ang kanilang mga produktong pang-agrikultura upang kumita ng mas malaki, matuto ng mga estratehiya sa marketing, at iba pang mga pagkakataon upang maiangat ang kanilang kalagayan sa pamumuhay.