OP commends DAR

DAR Secretary Conrado Estrella III. (DAR file photo)

The Office of the President (OP) has commended the Department of Agrarian Reform (DAR) for swiftly and timely addressing all issues and concerns raised by its stakeholders and advocates.

In a letter addressed to DAR Secretary Conrado Estrella III, Atty. Rogelio D. Peig II, Undersecretary for Strategic Action and Response, commended the DAR for acting with dispatch on all 491 issues and concerns referred to it last year under the government’s 8888 Citizens’ Complaint Center for a hundred-percent accomplishment rating.

“We are pleased to inform you that of the 491 citizens’ concerns referred to your office from January 1, 2022 to November 30, 2022, 491 tickets or 100 percent were acted upon. We would like to commend your efforts in ensuring that all citizens’ concerns referred to your office are acted upon on time,” Peig said.

Atty. Jazon Collado, director of the DAR-Clientele Relations Service. (DAR file photo)

The 8888 Citizens’ Complaint Center was established in June 2007 to serve as a mechanism where citizens may report their complaints and grievances on acts of red tape, as defined under Republic Act (RA) No. 9485, otherwise known as the “Anti-Red Tape Act, as amended by RA No. 11032.

It also acts on cases of corruption against any national government agency, government-owned or controlled corporations, government financial institutions and other instrumentalities.

Peig said he is looking forward "to our continued partnership in the fight against red tape and corruption.”

Estrella expressed his deep appreciation for the compliment even as he assured all the officials and staff of the 8888 Citizens’ Complaint Center and the public, in general, that the DAR would continue exerting and exhausting all efforts in a timely manner to address issues and concerns affecting the people.

“We will continue working harder to ensure that every issue and concern raised by the people will be addressed and acted upon timely and swiftly because we value their trust and confidence,” Estrella said.

Atty. Jazon Collado, director of the DAR-Clientele Relations Service, the office responsible for addressing issues and concerns referred to the department said, the DAR is just doing what is expected of them.

“We are happy doing what we ought to do and, that is: ‘Serve the Filipino people the best way we can,’” he said.

OP pinuri ang DAR

Pinuri ng Office of the President (OP) ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa mabilis at napapanahong pagtugon sa lahat ng mga usapin at hinaing na ipinararating dito ng mga kliyente at mga kaalyado nito.

Sa liham na ipinarating kay DAR Secretary Conrado Estrella III, pinuri ni Atty. Rogelio D. Peig II, Undersecretary for Strategic Action and Response, ang DAR sa pagtugon at pagkilos nito sa lahat ng 491 usapin at hinaing na inilapit dito noong nakaraang taon sa ilalim ng 8888 Citizens’ Complaint Center ng pamahalaan para sa isang daang porsyento na accomplishment rating.

“Ikinagagalak naming ipaalam sa inyo na sa 491 na alalahanin ng mga mamamayan na isinangguni sa inyong tanggapan mula Enero 1, 2022 hanggang Nobyembre 30, 2022, 491 na tiket o 100 porsyento ang naaksyunan. Nais naming purihin ang inyong mga pagsisikap sa pagtiyak na ang lahat ng mga alalahanin ng mga mamamayan na isinangguni sa inyong tanggapan ay naaaksyunan sa oras,” ani Peig.

Ang 8888 Citizens' Complaint Center ay itinatag noong Hunyo 2007 upang magsilbing mekanismo kung saan ang mga mamamayan ay maaaring mag-ulat ng kanilang mga reklamo at hinaing tungkol sa red tape, gaya ng tinukoy sa ilalim ng Republic Act (RA) No. 9485, o kilala bilang “Anti-Red Tape Act, na sinusugan ng RA No. 11032.

Ito rin ay kumikilos sa mga kaso ng katiwalian laban sa alinmang ahensya ng pambansang pamahalaan, mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan, mga institusyong pinansyal ng gobyerno at iba pang instrumentalidad.

Sinabi ni Peig na umaasa siya "sa patuloy na pakikipagtulungan sa paglaban sa red tape at katiwalian."

Ipinahayag ni Estrella ang kanyang matinding pasasalamat sa papuri habang tiniyak niya sa lahat ng opisyal at kawani ng 8888 Citizens' Complaint Center at sa publiko, sa pangkalahatan, na ang DAR ay patuloy na magsisikap sa dagliang pagtugon ng mga isyu at alalahanin ng mga tao.

"Kami ay patuloy na magsisikap upang matiyak na ang bawat isyu at alalahanin na ipinararating ng mga tao ay matutugunan at maaaksyunan nang nasa oras at mabilis dahil pinahahalagahan namin, ang kanilang pagtitiwala," ani Estrella.

Sinabi ni Atty. Jazon Collado, direktor ng DAR-Clientele Relations Service, ang tanggapan na responsable sa pagtugon sa mga isyu at alalahanin na isinasangguni sa departamento, na ginagawa lang ng DAR ang inaasahan sa kanila.

“Masaya kaming ginagawa ang aming tungkulin at, iyon ay: ‘Paglingkuran ang sambayanang Pilipino sa pinakamahusay na paraan na aming makakaya,’” aniya.