56 former tenants of 174 has. Reyes property in Quezon province, now landowners

Former tenant farmers during their struggles to own the land located in Buenavista Quezon.

After three (3) decades of fighting for their rights, the 56 agrarian reform beneficiaries (ARBs) became new landowners of the 174 hectares Don Domingo Reyes property located in Buenavista, Quezon as they received their individual certificates of land ownership award (CLOAs) from the Department of Agrarian Reform (DAR).

“We are very thankful to the Lord, the DAR, the local government unit, and the inter-agency task force for helping us own the lands we have been tilling for several years,” exclaimed Saturnino Alcantara, a former tenant and barangay captain, who received a portion of the Reyes property.

Former tenant farmers during their struggles to own the land located in Buenavista Quezon.

Alcantara said that upon owning the land, their lives became more secure where they were able to enjoy the fruits of their labor with increased income and provide education to their children.

Way back in 1994, Don Domingo Reyes Sr., former landowner of the 174-hectare agricultural land located at Brgy. Catulin, Buenavista, Quezon, ordered a halt on all farm activities including planting and harvesting crops, raising farm animals, and copra processing.

The tenant farmers headed by Alcantara organized the Samahan ng mga Magsasaka sa Catulin (SAMACA), and requested the DAR to cover the Reyes property under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Saturnino Alcantara, a former tenant and barangay captain, who received a portion of the Reyes property.

Don Domingo initially rejected the coverage and erected fences covering his whole property. His personnel also uprooted the crops planted by the tenants forcing the farmers to flee from the landholding.

SAMACA, with the assistance of the PEACE Foundation, a Non-Government Organization (NGO), attended a para-legal training on agrarian reform laws under the Bondoc Development Program (BDP) to equip themselves with the necessary knowledge and formulate a plan to put an end to the incessant chaos.

To provide the support needed by the beneficiaries, an Inter-Agency Task Force was formed together with the Philippine National Police (PNP), Department of Justice (DOJ), Department of National Defense (DND), Armed Forces of the Philippines (AFP), and other NGOs.

Soon, the former landowner gave in until the tenant farmers were finally installed, provided with individual CLOAs, and are now peacefully cultivating the land.

The new landowners are now able to build houses, buy appliances, and some of their children already graduated from tertiary education.

This historical event also triggered a spark in DAR Quezon II for successfully covering other Reyes’ properties in Buenavista, San Narciso, and San Andres, Quezon which covers around 2,192.5077 hectares of land that will benefit a total of 1585 ARBs.

56 dating nangungupahan sa 174 ektaryang lupain ng mga Reyes sa lalawigan ng Quezon, may ari na ng lupa ngayon

Matapos ang tatlong (3) dekada ng pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan, ang 56 na agrarian reform beneficiaries (ARBs) ay naging mga bagong may-ari ng lupa ng 174 ektarya na ari-arian ni Don Domingo Reyes na matatagpuan sa Buenavista, Quezon nang matanggap nila ang kanilang mga indibidwal na certificates of land ownership award (CLOAs) mula sa ang Department of Agrarian Reform (DAR).

“Lubos po kaming nagpapasalamat sa Panginoon, sa DAR, sa lokal na pamahalaan at sa inter-agency task force sa pagtulong sa amin na mapasaamin ang lupang ilang taon na naming binubungkal,” bulalas ni Saturnino Alcantara, dating nangungupahan at kapitan ng barangay, na tumanggap isang bahagi ng ari-arian ni Reyes.

Sinabi ni Alcantara na sa pagmamay-ari ng lupa, naging mas matiwasay ang kanilang buhay kung saan natatamasa na nila ang bunga ng kanilang paggawa na may dagdag na kita at nabibigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak.

Noong 1994, ipinatigil ni Don Domingo Reyes Sr., ang dating may-ari ng lupa ng 174 ektarya na lupang agrikultural na matatagpuan sa Brgy. Catulin, Buenavista, Quezon, ang lahat ng gawaing sakahan kabilang ang pagtatanim at pag-aani ng mga pananim, pag-aalaga ng mga hayop sa bukid, at pagproseso ng kopra.

Ang mga nangungupahang magsasaka na pinamumunuan ni Alcantara, ay nag-organisa ng Samahan ng mga Magsasaka sa Catulin (SAMACA), at hiniling sa DAR na sakupin ang mga ari-arian ng mga Reyes sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Noong una ay nagkaroon ng pagtanggi si Don Domingo na mapasailalam sa programa ang kanyang lupain, kung kaya nagpatayo siya ng mga bakod na sumasakop sa kanyang buong ari-arian. Binunot din ng kanyang mga tauhan ang mga pananim na itinanim ng mga magsasakang nangungupahan kaya napilitan ang mga magsasaka na lumikas mula sa pag-aaring lupa.

Ang SAMACA, sa tulong ng PEACE Foundation, isang Non-Government Organization (NGO), ay dumalo sa isang para-legal na pagsasanay sa mga batas sa repormang agraryo sa ilalim ng Bondoc Development Program (BDP) upang magkaroon sila ng kinakailangang kaalaman at bumalangkas ng isang plano upang wakasan ang walang tigil na kaguluhan.

Upang maibigay ang suportang kailangan ng mga benepisyaryo, isang Inter-Agency Task Force ang binuo kasama ang Philippine National Police (PNP), Department of Justice (DOJ), Department of National Defense (DND), Armed Forces of the Philippines (AFP) , at iba pang NGO.

Hindi nagtagal, napapayag din ang dating may-ari ng lupa hanggang sa tuluyang mailuklok ang mga dating magsasakang nangungupahan, binigyan ng mga indibidwal na CLOA at ngayon ay mapayapa nang nagbubungkan ng kani-kanilang mga lupa.

Ang mga bagong may-ari ng lupa ay nakapagtayo na ng mga bahay, nakabili ng mga kagamita, at ang ilan sa kanilang mga anak ay nakapagtapos na kolehiyo.

Ang makasaysayang pangyayaring ito ay nagdulot din ng kislap sa DAR Quezon II para sa matagumpay na pagsakop sa iba pang mga ari-arian ni Reyes sa Buenavista, San Narciso, at San Andres, Quezon na sumasaklaw sa humigit-kumulang 2,192.5077 ektarya ng lupa na pakikinabangan ng may kabuuang 1585 ARBs.