Cebu farmers receive land titles

The agrarian reform beneficiaries in Cebu receive their land titles from DAR officials.

A total of 400 agrarian reform beneficiaries (ARBs) in Barangay Binongkalan, Catmon, Cebu received 326 certificates of land ownership award (CLOAs) covering 157.28 hectares of agricultural land from the Department of Agrarian Reform (DAR) to improve their economic lives.

The distribution of land titles is in consonance with the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr, through the leadership of DAR Secretary Conrado Estrella III.

Maryln Pelonio, one of the land recipients and Secretary of Asosasyon sa mga Benepisyaryo sa Programang Agraryo sa Binongkalan, expressed her gratitude to the DAR for providing them with land titles.

The agrarian reform beneficiaries in Cebu receive their land titles from DAR officials.

“We now have the full right to call these properties ours. We promise DAR that we will take care of these lands and make them more productive,” she said.

Prior to the distribution of CLOAs, the DAR officials and personnel discussed the rights and obligations of the ARBs to their properties.

Grace B. Fua, Provincial Agrarian Reform Program Officer II, who led the distribution of CLOAs attended by Catmon Mayor Aves Monleon, said the DAR is pooling all their efforts to fast-track the issuance of the CLOAs to the landless farmers.

“Apart from helping them in making their lands productive, the DAR also reminds them from time to time of their obligations such as paying their taxes to confirm ownership over the land,” she said.

Mayor Monleon thanked the DAR for helping the farmers in their town to own the lands they have been dreaming of for years.

Mga magsasaka sa Cebu tumanggap ng titulo ng lupa

May kabuuang 400 agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Barangay Binongkalan, Catmon, Cebu ang nakatanggap ng 326 certificates of land ownership award (CLOAs) na sumasaklaw sa 157.28 ektarya ng lupang agrikultural mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) para mapaunlad ang kanilang kabuhayang pang-ekonomiya.

Ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr, sa pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III.

Nagpahayag si Maryln Pelonio, isa sa mga tumanggap ng lupa at Kalihim ng Asosasyon sa mga Benepisyaryo sa Programang Agraryo sa Binongkalan, ng kanyang pasasalamat sa DAR sa pagbibigay sa kanila ng mga titulo ng lupa.

“May karapatan na kami ngayon na sabihing amin na ang lupa. Nangangako kami sa DAR na aalagaan namin ang mga lupaing ito at gagawing mas produktibo,” she said.

Bago ang pamamahagi ng mga CLOA, tinalakay ng mga opisyal at tauhan ng DAR ang mga karapatan at obligasyon ng mga ARB sa kanilang mga ari-arian.

Pinangunahin ni Grace B. Fua, Provincial Agrarian Reform Program Officer II, ang pamamahagi ng mga CLOA na dinaluhan din ni Catmon Mayor Aves Monleon, kung saan sinabi niya na pinagsasama-sam ng DAR ang lahat ng kanilang pagsisikap upang mabilis na masubaybayan ang pagpapalabas ng mga CLOA sa mga magsasakang walang lupa.

“Bukod sa pagtulong sa kanila na maging produktibo ang kanilang mga lupain, paminsan-minsan ay pinapaalalahanan din sila ng DAR ng kanilang mga obligasyon tulad ng pagbabayad ng kanilang mga buwis upang makumpirma ang pagmamay-ari sa lupa,” aniya.

Pinasalamatan ni Mayor Monleon ang DAR sa pagtulong sa mga magsasaka sa kanilang bayan na magkaroon ng mga lupang matagal na nilang pinapangarap.