CSC cites DAR for exemplary performance in public service

DAR Secretary Conrado Estrella III. (DAR file photo)

After the Office of the President gave the Department of Agrarian Reform (DAR) a pat on the back, the Civil Service Commission (CSC) took its turn in commending the department for exemplary performance in resolving all transactions and complaints referred to it last year.

In a two-page congratulatory letter addressed to DAR Secretary Conrado Estrella III, Maria Luisa Salonga-Agamata, director of the CSC-Public Assistance and Information Office, cited the DAR for resolving all 23 transactions and nine complaints elevated by the CCB (Contact Center ng Bayan) to the DAR from January 1 to December 31, 2022.

“Thank you for continuously partnering with the CCB in ensuring that all the feedback is acted upon/resolved as soon as possible. We look forward to our continued partnership in providing efficient and effective public service,” Agamata stated in her letter.

The CCB serves as the public feedback mechanism of the CSC. It seeks to promote accountability among government agencies by providing customers with accessible channels to report feedback on government frontline services.

It was established by virtue of the Republic Act No. 9485, otherwise known as the “Anti-Red Tape Act of 2007” and CSC Resolution No. 1400995 issued in July 2014.

Estrella expressed his deep appreciation for the compliment and assured the CSC and the public, in general, that the DAR would continue exerting and exhausting all efforts in a timely manner to address issues and concerns affecting the people. 

DAR tinukoy ng CSC bilang kapuri-puring lingkod-bayan

Matapos purihin ng Office of the President ang Department of Agrarian Reform (DAR), tinukoy naman ito ng Civil Service Commission (CSC) bilang kapuri-puring lingkod-bayan sa huwarang pagkilos sa lahat ng mga reklamo at transaksyon na idinulog ng huli sa nakalipas na taon.

Sa dalawang-pahinang liham-pagbati na ipinarating kay DAR Secretary Conrado Estrella III, sinabi ni Maria Luisa Salonga-Agamata, direktor ng CSC-Public Assistance and Information Office, tinukoy niya ang dagliang pagtugon ng DAR sa lahat ng 23 transaksyon at siyam na reklamong idinulog ng CCB (Contact Center ng Bayan) sa DAR simula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Disyembre 2022.

“Salamat sa patuloy na pakikipagtulungan sa CCB upang masigurong lahat ng hinaing ay matutugunan sa lalong madaling panahon. Umaasa kami na magpapatuloy ang ating pagkakaisa para sa maayos at epektibong serbisyo-publiko,” pahayag ni Agamata sa kanyang liham.

Ang CCB ay nagsisilbi bilang public feedback mechanism ng CSC. Layunin nitong isulong ang pananagutan sa mga ahensy ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kliyente nito ng tama at maasahang daluyan ng mga hinaing na idinudulog sa lahat ng frontline services ng pamahalaan.

Itinatag ang CCB sa pamamagitan ng Republic Act No. 9485, higit kilala bilang “the “Anti-Red Tape Act of 2007” at ng CSC Resolution No. 1400995 na ipinalabas noong Hulyo 2014.

Marubdob namang pinasalamatan at tinanggap ni Estrella III ang papuri at siniguro niya sa sa CSC at sa publiko, na ang DAR ay patuloy na magsisikap sa dagliang pagtugon at pagganap sa mga usapin at mga hinaing ng mga tao na ipararating sa kanyang opisina.