Hospital on Wheels offers free surgery at DAR

Hospital on Wheels at the DAR on October 27, 2023.

The Department of Agrarian Reform Association of Career Executives (DAR-ACE) is sponsoring free medical and surgical services on October 27, 2023, at the DAR Gymnasium within the DAR Central Office Compound for DAR employees, their relatives, agrarian reform beneficiaries and indigent patients of Barangay VASRA.

The surgical services will be provided by a team of surgeons and nurses from the Hospital on Wheels Community Passion (ComPassion) project to commemorate the 50th anniversary of the Career Executive Service Board (CESB).

“Appropriate medical and surgical services will provided for patients with cleft lips and palate, cysts, tumors and hernia for a maximum of one hundred (100) patients,” said DAR Undersecretary for Policy, Planning and Research, Luis Meinrado C. Pangulyan.

“We will also be distributing free reading glasses for three hundred (300) persons,” Pangulayan added.

To avoid crowding at the venue, interested parties who wish to avail of the services to be provided are requested to register at the DAR Clinic on the ground floor of the main building. The first one hundred (100) registrants will be included and given a slot for their required medical procedure.

Hospital on Wheels nag-alok ng libreng operasyon sa DAR

Nag-isponsor ang Department of Agrarian Reform Association of Career Executives (DAR-ACE) ng libreng serbisyong medikal at operasyon sa Oktubre 27, 2023 sa DAR gymnasium sa loob ng DAR Central Office Compound para sa mga empleyado ng DAR, agrarian reform beneficiaries (ARBs), kanilang mga kamag-anak, at mga mahihirap na nakatiral sa Barangay Vasra sa Quezon City.

Ang mga serbisyo sa operasyon ay ibibigay ng isang pangkat ng mga surgeon at nars mula sa proyekto ng Hospital on Wheels Community Passion (ComPassion) upang gunitain ang ika-50 anibersaryo ng Career Executive Service Board (CESB).

Ang aktibidad ng DAR-ACE Hospital on Wheels Community Passion (ComPassion) ay bilang paggunita sa ika-50 Anibersaryo ng Career Executive Services Board (CESB).

“Ang mga naaangkop na serbisyong medikal at surgical ay ibibigay para sa mga pasyenteng may cleft lips at palate, cysts at tumor at hernia hanggang sa maximum na isang daang (100) pasyente,” ani DAR Undersecretary for Policy, Planning and Research Office (PPRO) at CESB Director Luis Meinrado Pañgulayan.

“Mamimigay din kami ng libreng salamin sa mata para sa tatlong daang (300) katao,” dagdag ni Pañgulayan.

Upang maiwasang magsiksikan sa venue, ang mga interesadong partido na nais makakuha ng libreng serbisyo ng operasyon, ay hinihiling na magparehistro sa DAR Medical Clinic. Ang unang isang-daang (100) rehistrante lamang ang isasama sa programa at bibigyan ng puwang para sa medical procedure.