We extend our warmest felicitations to our newly appointed Secretary of Agriculture Francisco Tiu Laurel Jr.

DAR Secretary Conrado Estrella III. (DAR file photo)

The task of restoring vitality to our agriculture sector is fraught with gargantuan challenges. That he was chosen by President Ferdinand R. Marcos, Jr. for the job of Agriculture Secretary is a solid testimony to the confidence of the President in his ability to overcome these challenges.

The President painstakingly and tirelessly crafted an integrated roadmap toward a stronger agriculture sector by focusing on establishing a solid agricultural value chain to ensure not only higher farm productivity, better farm income and a better quality of life for farmers, but sustainable food sufficiency and security for all Filipinos.

Our task is to follow this roadmap and make sure that the next five years will bring to life the President’s vision of a stronger agriculture sector that is the backbone of national growth and development.

In this spirit, we convey our fullest support to our new Agriculture Secretary and look forward to a strong and active partnership with him in forging strategic policies and programs that will uplift the plight of our farmers and make the President’s vision for a strong and resilient agriculture sector a beneficial reality for our people.

Tulungan po natin ang ating Kalihim ng Agrikultura na pinili mismo ng ating Mahal na Pangulo. Nanawagan ako sa mga kawani ng DAR na makipagkapit-bisig sa DA para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. We can make things happen, if we work together.

Ipinaaabot namin ang aming mainit na pagbati sa aming bagong hirang na Kalihim ng Agrikultura na si Francisco Tiu Laurel Jr.

Ang gawain ng pagpapanumbalik ng sigla sa ating sektor ng agrikultura ay puno ng napakalaking hamon. Na siya bilang pinili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. para maging Agriculture Secretary ay matibay na patotoo sa tiwala ng Pangulo sa kanyang kakayahan na malampasan ang mga hamong ito.

Ang Pangulo ay masipag at walang kapagurang gumawa ng pinagsama-samang roadmap tungo sa isang mas malakas na sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtuon sa pagtatatag ng matibay na pundasyon ng agrikultura upang matiyak hindi lamang ang mas mataas na produktibidad ng sakahan, mas mahusay na kita at kalidad ng buhay para sa mga magsasaka, kung hindi isang napapanatiling kasapatan sa pagkain at seguridad para sa lahat ng Pilipino.

Ang aming gawain ay sundin ang roadmap na ito at tiyakin na sa susunod na limang taon ay magbibigay-buhay ang pananaw ng Pangulo sa isang mas malakas na sektor ng agrikultura na siyang gulugod ng pambansang pag-unlad.

Sa ganitong diwa, ipinaabot namin ang aming buong suporta sa aming bagong Kalihim ng Agrikultura at inaasahan ang isang malakas at aktibong pakikipagtulungan sa kanya sa pagbuo ng mga estratehikong patakaran at programa na magpapaangat sa kalagayan ng ating mga magsasaka at tuparin ang pangarap ng Pangulo para sa isang matatag at matibay na sektor ng agrikultura na isang kapaki-pakinabang na katotohanan para sa ating mga mamamayan.

Tulungan po natin ang ating Kalihim ng Agrikultura na pinili mismo ng ating Mahal na Pangulo. Nanawagan ako sa mga kawani ng DAR na makipagkapit-bisig sa DA para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Magagawa natin ang lahat, kung tayo ay magtutulungan.