Ang DAR ay magkakaloob ng mga lupang agrikultural sa mga kwalipikadong nagtapos ng apat-na-taong kurso sa agrikultura o may kaugnay na kurso sa nasabing larangan.