Ang pamamahagi ay naging posible sa pamamagitan ng mga proyekto sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, at ang Linking Smallholder Farmers to Market and Microfinance ng DAR.